Mohammed H

#LJU2QLL2

13

5 848

6 614

Cấp 9 8800/800 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 9 8800/800 Cấp 9 8800/800 Cấp 9 8800/800 Cấp 12 5000/5000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 9 8800/800 Cấp 8 2137/100 Cấp 11 1800/800 Cấp 11 1800/800 Cấp 8 89/100 Cấp 9 2393/200 Cấp 9 2399/200 Cấp 11 1800/800 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 9 2400/200 Cấp 8 2463/100 Cấp 9 2400/200 Cấp 8 1010/100 Cấp 9 2400/200 Cấp 12 1000/1000 Cấp 9 2400/200 Cấp 9 2400/200 Cấp 9 1870/200 Cấp 9 2400/200 Cấp 12 820/1000 Cấp 9 2400/200 Cấp 9 2268/200 Cấp 10 268/50 Cấp 10 262/50 Cấp 9 192/20 Cấp 7 7/4 Cấp 10 172/50 Cấp 9 252/20 Cấp 9 201/20 Cấp 8 173/10 Cấp 9 267/20 Cấp 9 267/20 Cấp 10 325/50 Cấp 9 318/20 Cấp 8 231/10 Cấp 9 227/20 Cấp 9 120/20 Cấp 9 246/20 Cấp 9 315/20 Cấp 12 200/200 Cấp 9 229/20 Cấp 8 134/10 Cấp 11 205/100 Cấp 11 236/100 Cấp 11 0/10 Cấp 11 1/10 Cấp 10 6/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 6/4 Cấp 10 10/4 Cấp 12 20/20 Cấp 9 4/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 5/2 Cấp 10 6/4 Cấp 9 4/2 Cấp 10 1/4

Tiêu chuẩn giải đấu (86/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
89/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (22/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
100/100
200/200
400/400
800/800
637/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
993/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
200/200
400/400
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
100/100
200/200
400/400
800/800
963/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 37Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
100/100
200/200
400/400
310/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1490Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
470/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 530Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
820/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
868/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
50/50
100/100
118/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 82Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
50/50
100/100
112/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
20/20
50/50
100/100
22/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
100/100
22/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
20/20
50/50
100/100
82/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
20/20
50/50
100/100
31/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
10/10
20/20
50/50
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
20/20
50/50
100/100
97/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 103Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
20/20
50/50
100/100
97/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 103Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
50/50
100/100
175/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
20/20
50/50
100/100
148/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 52Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
51/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
20/20
50/50
100/100
57/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
100/100
76/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
20/20
50/50
100/100
145/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
100/100
59/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
10/10
20/20
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
100/100
105/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 95Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
100/100
136/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
9 13
11 13
10 13
13
13
11 13
11 13
12 13
9 13
13
13
13
9 13
9 13
12 13
13
13
9 13
13
13
13
10 13
11 13
9 13
8 12 13
11 13
13
13
11 13
8 13
13
9 12 13
9 12 13
11 13
12 13
12 13
9 13
13
8 12 13
9 13
8 11 13
9 13
12 13
9 13
9 13
9 12 13
9 13
12 13
9 13
9 12 13
10 12 13
13
10 12 13
9 12 13
7 8 13
10 12 13
9 12 13
13
9 12 13
13
8 11 13
13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
9 12 13
13
8 12 13
9 12 13
9 11 13
9 12 13
9 12 13
12 13
9 12 13
8 11 13
11 12 13
11 12 13
11 13
13
11 13
10 11 13
10 13
10 13
10 11 13
10 11 13
13
12 13
9 10 13
10 13
9 10 13
10 11 13
9 10 13
13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord