mohammad

#LJ8RYLP

13

5 160

5 693

Tiêu chuẩn giải đấu (94/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
65/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 35Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
9/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
15/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (21/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
28/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 972Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
200/200
400/400
714/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1086Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
800/800
47/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 953Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
200/200
169/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2031Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
143/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 857Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
73/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 927Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
95/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1705Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
102/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 898Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
185/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 815Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
200/200
400/400
689/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1111Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
88/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 912Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
800/800
190/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 810Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
200/200
400/400
800/800
608/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 392Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
23/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 977Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
630/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1170Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
331/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 669Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
200/200
400/400
651/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1149Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
200/200
400/400
800/800
385/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 615Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
399/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 601Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
20/20
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
70/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
35/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
109/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
20/20
50/50
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
45/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
41/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
14/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
14/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
53/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
74/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
9 13
11 13
13
10 13
13
11 13
13
11 13
13
13
9 13
9 13
13
9 13
12 13
13
9 13
11 13
9 13
13
11 13
9 13
13
13
9 12 13
13
9 11 13
11 12 13
13
9 10 13
8 13
13
12 13
12 13
13
11 13
13
12 13
12 13
13
9 11 13
12 13
11 12 13
9 12 13
13
12 13
11 13
12 13
9 11 13
9 12 13
12 13
9 11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
13
12 13
12 13
9 11 13
11 13
11 13
13
13
12 13
13
11 13
10 13
11 13
12 13
10 13
11 13
12 13
12 13
12 13
10 13
12 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
12 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord