ŁФЯÐ MФHΛMMΞÐ

#LCVPU0P

13

4 655

5 218

Không có hội

Cấp 7 8762/200 Cấp 10 5244/1000 Cấp 10 6757/1000 Cấp 9 7956/800 Cấp 13 0/250 Cấp 9 7361/800 Cấp 10 5557/1000 Cấp 6 3768/100 Cấp 13 0/250 Cấp 12 2585/5000 Cấp 12 3957/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 8000/1000 Cấp 12 3808/5000 Cấp 7 5896/200 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 9 8170/800 Cấp 13 0/250 Cấp 12 4298/5000 Cấp 7 1102/200 Cấp 13 0/250 Cấp 12 2095/5000 Cấp 1 1591/2 Cấp 9 879/200 Cấp 10 610/400 Cấp 10 621/400 Cấp 10 523/400 Cấp 11 313/800 Cấp 3 14/2 Cấp 13 0/50 Cấp 11 352/800 Cấp 10 540/400 Cấp 11 760/800 Cấp 10 509/400 Cấp 10 716/400 Cấp 12 138/1000 Cấp 10 518/400 Cấp 8 1018/100 Cấp 10 669/400   Cấp 11 686/800 Cấp 10 643/400 Cấp 11 306/800 Cấp 11 295/800 Cấp 3 793/2 Cấp 11 460/800 Cấp 11 292/800 Cấp 10 614/400 Cấp 11 699/800 Cấp 12 12/200 Cấp 10 10/50 Cấp 9 84/20 Cấp 11 55/100 Cấp 6 2/2 Cấp 11 98/100 Cấp 10 31/50 Cấp 8 95/10 Cấp 9 108/20 Cấp 10 32/50 Cấp 9 64/20 Cấp 10 73/50 Cấp 10 39/50 Cấp 11 32/100 Cấp 11 118/100 Cấp 10 55/50 Cấp 12 41/200 Cấp 10 62/50 Cấp 10 50/50 Cấp 9 11/20 Cấp 11 34/100 Cấp 9 88/20 Cấp 11 26/100 Cấp 10 87/50 Cấp 6 18/2 Cấp 10 24/50 Cấp 11 42/100 Cấp 12 6/20 Cấp 11 2/10 Cấp 11 4/10 Cấp 11 7/10 Cấp 11 1/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4 Cấp 9 2/2 Cấp 11 1/10 Cấp 11 0/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 1/10 Cấp 10 5/4 Cấp 11 1/10 Cấp 10 2/4

Thẻ còn thiếu (1/93)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 12)

Tiêu chuẩn giải đấu (81/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
8/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (7/93)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4562/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 438Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
2244/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2756Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
2000/2000
3757/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1243Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4156/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 844Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3561/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1439Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
2557/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2443Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1568/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 5432Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
2585/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2415Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
3957/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1043Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
3808/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1192Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1696/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 3304Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
4370/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 630Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
4298/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 702Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
400/400
702/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8098Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
2095/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2905Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
800/800
391/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7609Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
200/200
400/400
279/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1521Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
400/400
210/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1590Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
400/400
221/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1579Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
400/400
123/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1677Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
313/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1487Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
352/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1448Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
400/400
140/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1660Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
760/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1040Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
400/400
109/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1691Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
400/400
316/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1484Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
138/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 862Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
118/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1682Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
100/100
200/200
400/400
318/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1482Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
400/400
269/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1531Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
686/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1114Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
400/400
243/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1557Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
306/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1494Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
295/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1505Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
100/100
200/200
400/400
93/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1707Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
460/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1340Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
292/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1508Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
400/400
214/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1586Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
699/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1101Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
12/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
41/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
7 12 13
10 12 13
10 12 13
9 12 13
13
9 12 13
10 12 13
6 11 13
13
12 13
12 13
13
10 13
12 13
7 12 13
12 13
13
9 12 13
13
12 13
7 9 13
13
12 13
1 10 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
3 5 13
13
11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
10 11 13
8 11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
3 11 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
12 13
10 13
9 11 13
11 13
6 7 13
11 13
10 13
8 11 13
9 11 13
10 13
9 10 13
10 11 13
10 13
11 13
11 12 13
10 11 13
12 13
10 11 13
10 11 13
9 13
11 13
9 11 13
11 13
10 11 13
6 9 13
10 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
9 10 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
10 11 13
11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord