renatoking

#L88V2G2VL

8

3 735

3 894

los del 6 D

Thành viên

Skeletons Cấp 7 17/200 Ice Spirit Cấp 5 18/50 Goblins Cấp 7 171/200 Spear Goblins Cấp 7 12/200 Zap Cấp 5 33/50 Bats Cấp 7 106/200 Fire Spirits Cấp 6 48/100 Giant Snowball Cấp 5 12/50 Archers Cấp 6 26/100 Arrows Cấp 6 75/100 Knight Cấp 6 2/100 Minion Cấp 7 38/200 Bomber Cấp 6 58/100 Cannon Cấp 6 94/100 Skeleton Barrel Cấp 6 5/100 Goblin Gang Cấp 6 28/100 Firecracker   Mortar Cấp 6 72/100 Tesla Cấp 6 1/100 Barbarians Cấp 6 20/100 Minion Horde Cấp 7 95/200 Rascals Cấp 7 46/200 Royal Giant Cấp 5 49/50 Elite Barbarians Cấp 5 0/50 Royal Recruits Cấp 6 62/100 Heal Cấp 7 37/50 Ice Golem Cấp 5 6/10 Tombstone Cấp 6 8/20 Mega Minion Cấp 6 16/20 Dart Goblin Cấp 6 19/20 Earthquake Cấp 6 7/20 Elixir Golem   Fireball Cấp 6 15/20 Mini P.E.K.K.A Cấp 7 2/50 Musketeer Cấp 6 23/20 Hog Rider Cấp 7 13/50 Valkyrie Cấp 8 2/100 Battle Ram Cấp 6 18/20 Furnace Cấp 6 24/20 Flying Machine Cấp 7 4/50 Bomb Tower Cấp 6 15/20 Zappies Cấp 5 9/10 Battle Healer   Goblin Cage Cấp 6 0/20 Giant Cấp 6 8/20 Goblin Hut Cấp 6 12/20 Inferno Tower Cấp 5 20/10 Wizard Cấp 7 14/50 Royal Hogs Cấp 4 12/4 Rocket Cấp 6 9/20 Elixir Collector Cấp 5 0/10 Barbarian Hut Cấp 6 23/20 Three Musketeers Cấp 6 5/20 Mirror   Wall Breakers Cấp 6 0/2 Barbarian Barrel Cấp 7 5/4 Rage Cấp 6 1/2 Skeleton Army Cấp 8 2/10 Goblin Barrel Cấp 6 1/2 Tornado Cấp 6 1/2 Guards Cấp 6 1/2 Clone Cấp 7 0/4 Baby Dragon Cấp 7 1/4 Hunter Cấp 7 10/4 Poison Cấp 6 1/2 Dark Prince Cấp 7 1/4 Freeze Cấp 7 8/4 Prince Cấp 7 0/4 Witch Cấp 7 1/4 Balloon Cấp 7 2/4 Bowler Cấp 7 0/4 Cannon Cart Cấp 7 0/4 Electro Dragon Cấp 7 0/4 Executioner Cấp 8 3/10 Giant Skeleton Cấp 7 1/4 Lightning Cấp 8 0/10 X-Bow Cấp 6 1/2 Goblin Giant Cấp 8 1/10 P.E.K.K.A Cấp 7 2/4 Golem Cấp 7 1/4 The Log   Miner Cấp 10 0/4 Princess   Ice Wizard   Bandit   Fisherman   Royal Ghost   Magic Archer   Night Witch   Inferno Dragon   Lumberjack   Electro Wizard   Ram Rider   Graveyard   Sparky   Lava Hound   Mega Knight  

Thẻ còn thiếu (20/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 12)

Tiêu chuẩn giải đấu (1/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 583Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
18/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 732Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
171/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 429Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
12/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 588Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
33/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 717Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
106/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 494Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
48/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 652Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
12/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 738Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
26/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 674Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
75/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 625Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 698Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
38/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 562Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
58/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 642Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
94/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 606Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
5/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 695Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
28/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 672Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
72/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 628Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 699Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
20/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 680Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
95/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 505Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
46/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 554Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
49/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 701Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 750Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
62/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 638Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
37/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 113Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
6/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
8/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 162Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
16/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
19/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
7/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
15/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
20/20
3/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
13/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
18/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
20/20
4/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 146Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
4/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 146Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
15/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
9/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
8/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 162Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
12/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
10/10
10/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
14/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
4/4
8/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→5: 150Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
9/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
20/20
3/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
5/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
0/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần

Huyền thoại (1/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 8)

-4 -3 -2 -1 +1 +2
7 8
5 8
7 8
7 8
5 8
7 8
6 8
5 8
6 8
6 8
6 8
7 8
6 8
6 8
6 8
6 8
6 8
6 8
6 8
7 8
7 8
5 8
5 8
6 8
7 8
5 8
6 8
6 8
6 8
6 8
6 8
7 8
6 7 8
7 8
8
6 8
6 7 8
7 8
6 8
5 8
6 8
6 8
6 8
5 6 8
7 8
4 5 8
6 8
5 8
6 7 8
6 8
6 8
7 8
6 8
8
6 8
6 8
6 8
7 8
7 8
7 8
6 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
8
7 8
8
6 8
8
7 8
7 8
8 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord