chill

#L2C2VUCG

12

5 327

5 348

The Shed Boys

Thành viên

Cấp 12 3691/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 4763/2000 Cấp 12 3965/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 5371/2000 Cấp 10 3496/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 12 4123/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 12 2724/5000 Cấp 11 6094/2000 Cấp 12 4211/5000 Cấp 11 3988/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 5191/2000 Cấp 12 2980/5000 Cấp 11 2647/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 2788/5000 Cấp 11 1967/2000 Cấp 10 608/400 Cấp 11 501/800 Cấp 11 309/800 Cấp 11 809/800 Cấp 11 829/800 Cấp 8 31/100 Cấp 12 173/1000 Cấp 11 603/800 Cấp 11 400/800 Cấp 12 248/1000 Cấp 11 265/800 Cấp 11 256/800 Cấp 11 429/800 Cấp 11 460/800 Cấp 11 245/800 Cấp 11 662/800 Cấp 3 66/2 Cấp 12 486/1000 Cấp 11 296/800 Cấp 11 275/800 Cấp 11 889/800 Cấp 11 168/800 Cấp 11 608/800 Cấp 11 278/800 Cấp 11 293/800 Cấp 11 595/800 Cấp 10 38/50 Cấp 10 43/50 Cấp 11 26/100 Cấp 10 45/50 Cấp 8 40/10 Cấp 12 102/200 Cấp 11 59/100 Cấp 12 8/200 Cấp 10 92/50 Cấp 11 4/100 Cấp 11 44/100 Cấp 11 48/100 Cấp 11 76/100 Cấp 11 18/100 Cấp 11 123/100 Cấp 12 1/200 Cấp 11 13/100 Cấp 11 59/100 Cấp 10 32/50 Cấp 11 12/100 Cấp 11 76/100 Cấp 11 2/100 Cấp 11 30/100 Cấp 11 41/100 Cấp 10 22/50 Cấp 12 24/200 Cấp 11 22/100 Cấp 11 0/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 1/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 11 6/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 2/10 Cấp 11 4/10 Cấp 10 2/4 Cấp 11 4/10 Cấp 11 4/10 Cấp 11 4/10 Cấp 12 4/20

Tiêu chuẩn giải đấu (90/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
31/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 69Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
30/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16

Đường đến tối đa (6/93)

9 10 11 12 13
3691/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1309Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2000/2000
2763/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2237Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
3965/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1035Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3371/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1629Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1000/1000
2000/2000
496/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4504Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
4123/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 877Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2724/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2276Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
4094/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 906Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
4211/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 789Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
1988/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3012Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3191/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1809Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2980/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2020Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
2000/2000
647/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4353Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2788/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2212Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1967/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5033Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
208/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1592Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
501/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1299Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
309/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1491Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
800/800
9/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 991Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
800/800
29/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 971Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
173/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 827Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
603/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1197Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
400/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1400Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
248/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 752Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
265/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1535Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
256/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1544Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
429/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1371Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
460/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1340Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
245/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1555Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
662/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1138Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
486/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 514Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
296/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1504Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
275/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1525Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
800/800
89/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 911Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
168/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1632Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
608/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1192Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
278/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1522Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
293/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1507Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
595/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1205Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
102/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
8/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
1/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
24/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
12
12 13
11 12
12
12 13
12 13
11 12
10 12
12 13
12
12 13
12
11 12
12
11 12
12 13
12 13
12 13
11 12
12
11 12
12 13
12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
8 12
12
11 12
11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
3 7 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
8 10 12
12
11 12
12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord