Josephlkc

#L28Q9GLC

13

5 661

5 814

Cấp 6 9500/100 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 11 5843/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 9 7794/800 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 9 8800/800 Cấp 7 9400/200 Cấp 12 5000/5000 Cấp 9 8800/800 Cấp 11 7000/2000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 9 6657/800 Cấp 8 2046/100 Cấp 9 1680/200 Cấp 10 1617/400 Cấp 11 1156/800 Cấp 13 0/50 Cấp 11 547/800 Cấp 13 0/50 Cấp 11 957/800 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1340/800 Cấp 13 0/50 Cấp 12 992/1000 Cấp 7 2058/50 Cấp 10 1167/400 Cấp 8 145/100 Cấp 11 1063/800 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1122/800 Cấp 11 877/800 Cấp 10 1254/400 Cấp 10 1302/400 Cấp 9 1990/200 Cấp 10 2048/400 Cấp 9 1885/200 Cấp 10 207/50 Cấp 11 109/100 Cấp 11 153/100 Cấp 9 49/20 Cấp 6 41/2 Cấp 9 70/20 Cấp 10 106/50 Cấp 9 197/20 Cấp 9 187/20 Cấp 11 85/100 Cấp 9 96/20 Cấp 13 0/10 Cấp 10 135/50 Cấp 11 165/100 Cấp 9 105/20 Cấp 13 0/10 Cấp 11 117/100 Cấp 12 84/200 Cấp 8 127/10 Cấp 10 60/50 Cấp 10 106/50 Cấp 11 124/100 Cấp 10 172/50 Cấp 11 97/100 Cấp 9 51/20 Cấp 12 95/200 Cấp 12 83/200 Cấp 10 0/4 Cấp 13 0/1 Cấp 10 4/4 Cấp 11 4/10 Cấp 11 3/10 Cấp 10 1/4 Cấp 11 2/10 Cấp 10 1/4 Cấp 13 0/1 Cấp 11 2/10 Cấp 11 0/10 Cấp 9 3/2 Cấp 9 2/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 10/2 Cấp 12 0/20

Tiêu chuẩn giải đấu (86/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 26
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20

Đường đến tối đa (12/93)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
3843/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1157Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
3994/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1006Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
2857/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2143Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
546/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 454Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
200/200
400/400
800/800
280/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 720Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
800/800
417/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 583Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
356/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 644Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
547/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1253Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
800/800
157/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 843Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
800/800
540/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 460Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
992/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
558/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 442Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
767/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1033Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
100/100
45/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2355Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
800/800
263/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 737Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
322/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 678Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
77/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 923Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
400/400
800/800
54/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 946Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
400/400
800/800
102/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 898Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
200/200
400/400
800/800
590/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 410Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
848/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
200/200
400/400
800/800
485/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 515Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
50/50
100/100
57/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
53/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
20/20
50/50
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
20/20
50/50
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
20/20
50/50
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
100/100
65/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
20/20
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
84/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
10/10
20/20
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
100/100
24/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
100/100
22/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
97/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 203Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
95/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
83/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
6 13
9 13
10 13
9 13
11 12 13
11 13
11 13
9 12 13
13
11 13
12 13
10 13
9 13
9 13
7 13
12 13
9 13
11 13
9 13
10 13
11 13
11 13
12 13
9 12 13
8 12 13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
13
11 13
13
11 12 13
13
13
13
11 12 13
13
12 13
7 12 13
10 11 13
8 9 13
11 12 13
13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
9 12 13
10 12 13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
9 10 13
6 10 13
9 11 13
10 11 13
9 12 13
9 12 13
11 13
9 11 13
13
10 11 13
11 12 13
9 11 13
13
11 12 13
12 13
8 11 13
10 11 13
10 11 13
11 12 13
10 12 13
11 13
9 10 13
12 13
12 13
10 13
13
10 11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 13
13
11 13
11 13
9 10 13
9 10 13
10 13
9 11 13
12 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord