you

#L09V00UR

10

3 420

3 420

lilpeeps

Thành viên

Thẻ còn thiếu (11/94)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 11)

Huyền thoại (9/17)

Từ đấu trường cao hơn (>Đấu trường 11)

Tiêu chuẩn giải đấu (57/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
47/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 653Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
28/200
0/400
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 572Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
41/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→6: 550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 659Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
3/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
84/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
5/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần

Huyền thoại (8/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 10 11
9 10 11
9 10
9 10
10 11
9 10
10 11
3 6 10
10 11
10
9 10
10 11
10 11
7 10 11
9 10
9 10
6 10 11
8 10 11
9 10
9 10
3 7 10
8 10 11
10
4 6 10
8 9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
5 6 10
9 10
8 9 10
9 10
9 10
9 10
8 9 10
8 9 10
7 8 10
6 9 10
5 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
8 9 10
9 10
6 10
9 10
9 10
6 8 10
9 10
10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
7 8 10
9 10
8 10
8 9 10
8 9 10
9 10
9 10
10
8 9 10
10
10
8 9 10
9 10
6 7 10
9 10
10
9 10
9 10
10
10
10
10
10
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord