llum l まんまーる

#JU880JJY

13

5 319

6 105

Kes_Gaming

Thành viên

Cấp 10 7992/1000 Cấp 10 6574/1000 Cấp 10 7279/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 4681/1000 Cấp 10 7527/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 6932/1000 Cấp 11 6156/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 6855/1000 Cấp 10 3796/1000 Cấp 10 7636/1000 Cấp 10 7242/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 7511/1000 Cấp 10 2916/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 7291/1000 Cấp 10 2249/1000 Cấp 9 1255/200 Cấp 9 541/200 Cấp 9 970/200 Cấp 10 588/400 Cấp 10 706/400 Cấp 12 790/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 11 739/800 Cấp 11 801/800 Cấp 9 745/200 Cấp 11 346/800 Cấp 10 770/400 Cấp 10 488/400 Cấp 9 1342/200 Cấp 9 777/200 Cấp 9 1065/200 Cấp 10 998/400 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 9 172/200 Cấp 11 280/800 Cấp 10 807/400 Cấp 9 1114/200 Cấp 11 1165/800 Cấp 9 116/20 Cấp 10 74/50 Cấp 9 125/20 Cấp 9 80/20 Cấp 8 7/10 Cấp 9 38/20 Cấp 12 200/200 Cấp 9 82/20 Cấp 9 107/20 Cấp 11 82/100 Cấp 10 41/50 Cấp 11 2/100 Cấp 10 101/50 Cấp 10 129/50 Cấp 12 33/200 Cấp 10 118/50 Cấp 11 58/100 Cấp 13 0/10 Cấp 9 153/20 Cấp 10 48/50 Cấp 11 189/100 Cấp 10 75/50 Cấp 11 94/100 Cấp 10 66/50 Cấp 9 34/20 Cấp 12 29/200 Cấp 10 124/50 Cấp 12 20/20 Cấp 11 2/10 Cấp 11 3/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 1/10 Cấp 11 1/10 Cấp 13 0/1 Cấp 10 2/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 2/4

Tiêu chuẩn giải đấu (90/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (7/91)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
3574/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1426Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
4279/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 721Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
1681/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3319Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
2000/2000
4527/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 473Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
3932/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1068Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
2000/2000
4156/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 844Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
3855/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1145Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
1000/1000
2000/2000
796/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4204Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
2000/2000
4636/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
4242/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 758Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4511/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 489Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
1000/1000
1916/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5084Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
2000/2000
4291/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 709Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
1249/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5751Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
200/200
400/400
655/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1145Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
200/200
341/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1859Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
200/200
400/400
370/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1430Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
188/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1612Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
400/400
306/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1494Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
790/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
739/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1061Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
800/800
1/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 999Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
200/200
400/400
145/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1655Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
346/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1454Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
400/400
370/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1430Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
88/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1712Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
200/200
400/400
742/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1058Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
200/200
400/400
177/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1623Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
200/200
400/400
465/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1335Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
400/400
598/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1202Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
172/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2228Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
280/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1520Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
400/400
407/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1393Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
200/200
400/400
514/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1286Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
800/800
365/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 635Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
20/20
50/50
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
33/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
20/20
50/50
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
100/100
89/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
29/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 13
12 13
11 13
13
10 12 13
10 12 13
10 13
10 12 13
11 12 13
10 13
10 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
10 13
10 12 13
10 11 13
13
10 12 13
10 11 13
9 11 13
9 10 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
13
11 13
11 12 13
9 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
13
13
9 13
11 13
10 11 13
9 11 13
11 12 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
8 13
9 10 13
12 13
9 11 13
9 11 13
11 13
10 13
11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
10 11 13
11 13
13
9 11 13
10 13
11 12 13
10 11 13
11 13
10 11 13
9 10 13
12 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
13
10 13
10 13
10 13
10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord