leo

#JU2V9RYL

13

5 489

6 030

Cấp 8 9200/400 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 5948/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 7992/1000 Cấp 4 9570/20 Cấp 11 6887/2000 Cấp 3 9580/10 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 4147/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 1 6060/2 Cấp 9 1709/200 Cấp 10 1394/400 Cấp 11 977/800 Cấp 11 838/800 Cấp 3 287/2 Cấp 12 840/1000 Cấp 11 1166/800 Cấp 10 1235/400 Cấp 11 468/800 Cấp 12 239/1000 Cấp 11 592/800 Cấp 10 847/400 Cấp 11 513/800 Cấp 10 1488/400 Cấp 3 1316/2 Cấp 3 147/2 Cấp 12 961/1000 Cấp 7 1733/50 Cấp 11 741/800 Cấp 12 630/1000 Cấp 11 309/800 Cấp 10 1256/400 Cấp 10 1230/400 Cấp 4 1623/4 Cấp 8 1788/100 Cấp 10 163/50 Cấp 6 58/2 Cấp 12 145/200 Cấp 10 56/50 Cấp 11 102/100 Cấp 11 179/100 Cấp 11 79/100 Cấp 11 129/100 Cấp 11 100/100 Cấp 6 107/2 Cấp 11 104/100 Cấp 11 106/100 Cấp 11 67/100 Cấp 11 62/100 Cấp 11 67/100 Cấp 10 131/50 Cấp 10 122/50 Cấp 10 23/50 Cấp 10 66/50 Cấp 11 150/100 Cấp 11 72/100 Cấp 6 187/2 Cấp 6 98/2 Cấp 12 112/200 Cấp 11 83/100 Cấp 11 8/10 Cấp 11 1/10 Cấp 11 12/10 Cấp 10 9/4 Cấp 11 2/10 Cấp 11 4/10 Cấp 9 3/2 Cấp 11 0/10 Cấp 10 6/4 Cấp 11 4/10 Cấp 9 1/2 Cấp 11 6/10 Cấp 10 1/4 Cấp 10 11/4 Cấp 11 7/10 Cấp 11 6/10

Tiêu chuẩn giải đấu (80/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
61/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 39Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
10/10
2/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 18
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24

Đường đến tối đa (10/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
3948/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1052Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 4→13: 185550
2000/2000
4887/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 113Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 3→13: 185600
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
1147/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3853Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1860/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3140Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
200/200
400/400
800/800
309/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 691Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
194/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 806Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
800/800
177/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 823Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
38/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 962Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
100/100
187/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2213Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
840/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
366/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 634Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
35/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 965Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
468/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1332Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
239/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 761Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
592/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1208Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
400/400
447/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1353Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
513/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1287Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
400/400
800/800
288/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 712Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
100/100
200/200
400/400
616/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1184Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
961/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 39Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
233/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 767Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
741/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1059Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
630/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
309/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1491Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
400/400
800/800
56/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 944Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
400/400
800/800
30/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 970Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
123/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 877Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
288/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 712Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
50/50
100/100
13/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
145/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
100/100
79/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
10/10
20/20
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
100/100
4/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
100/100
50/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
7/200
Chi phí nâng cấp 6→12: 84400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
112/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
8 13
10 13
9 13
9 13
13
13
10 13
11 12 13
10 13
13
11 13
13
10 12 13
4 13
11 12 13
13
3 13
12 13
10 13
13
10 12 13
12 13
11 13
1 12 13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
13
11 12 13
3 9 13
12 13
11 12 13
10 12 13
11 13
12 13
11 13
10 11 13
11 13
10 12 13
3 11 13
3 8 13
12 13
7 12 13
11 13
12 13
11 13
10 12 13
10 12 13
4 12 13
8 12 13
10 12 13
6 10 13
12 13
13
10 11 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
11 12 13
6 11 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 11 13
11 12 13
11 13
6 12 13
6 11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 13
9 10 13
11 13
10 11 13
11 13
9 13
11 13
10 13
10 11 13
11 13
13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord