ang

#J2RQG0VG

12

5 302

6 004

Tiêu chuẩn giải đấu (57/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
94/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20

Đường đến tối đa (8/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1948/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3052Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
642/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4358Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2928/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2072Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1768/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3232Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1938/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5062Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1989/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3011Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
400/400
800/800
1000/1000
666/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 6334Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1420/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3580Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
763/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4237Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
830/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4170Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1203/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3797Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2307/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2693Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
899/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4101Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
2000/2000
1331/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3669Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1781/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3219Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2631/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2369Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
1412/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3588Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
1000/1000
686/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 6314Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
674/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4326Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1293/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5707Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
100/100
200/200
172/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2028Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
400/400
138/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1662Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
100/100
200/200
400/400
288/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1512Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
200/200
74/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2126Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
52/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1748Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
26/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2174Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
39/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1761Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
200/200
89/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2111Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
312/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1488Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
100/100
200/200
400/400
201/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1599Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
365/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1835Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
196/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2004Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
400/400
421/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1379Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
100/100
200/200
219/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1981Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
100/100
200/200
134/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2066Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
257/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1943Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
400/400
166/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1634Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
317/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1883Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
357/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1443Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
100/100
200/200
195/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2005Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
200/200
400/400
82/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1718Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
100/100
200/200
400/400
110/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1690Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
100/100
200/200
400/400
241/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1559Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
100/100
200/200
400/400
143/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1657Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
19/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
3/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 12
6 12
8 12
9 12
12 13
5 11 12
8 12
5 11 12
8 12
9 12
12
12
7 12
12 13
6 12
11 12
5 12
6 12
12 13
10 12
4 11 12
12 13
7 12
5 11 12
6 10 12
6 11 12
6 11 12
9 10 12
11 12
5 9 12
3 8 12
12 13
11 12
12 13
9 10 12
11 12
6 11 12
10 12
10 12
6 11 12
5 10 12
3 10 12
10 12
10 11 12
10 12
11 12
5 10 12
9 11 12
7 11 12
6 11 12
6 11 12
9 11 12
6 9 12
11 12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 12
6 10 12
9 10 12
12
7 10 12
6 9 12
6 9 12
6 10 12
12
7 11 12
11 12
12 13
6 10 12
6 9 12
6 11 12
11 12
9 10 12
11 12
6 11 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
12 13
10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
11 12
10 12
9 12
9 10 12
9 11 12
9 12
9 11 12
11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord