RecklessーパワCG

#J2Q8PCY2

13

5 381

6 115

Không có hội

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (92/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
14/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 6
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (11/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2869/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2131Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1156/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5844Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
4114/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 886Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2702/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2298Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
624/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6376Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
623/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1177Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
153/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 847Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
773/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1027Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
611/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1189Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
571/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1229Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
121/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2279Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
837/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
573/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1227Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
109/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 891Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
170/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 830Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
221/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 779Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
762/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1038Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
400/400
573/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1227Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
200/200
400/400
800/800
95/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 905Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
200/200
400/400
151/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1649Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
117/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2283Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
111/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 889Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
800/800
43/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 957Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
167/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 833Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
200/200
400/400
506/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1294Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
200/200
400/400
3/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1797Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
102/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 898Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
716/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1084Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
200/200
400/400
628/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1172Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
169/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 831Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
100/100
46/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
90/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
8/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
79/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 221Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
100/100
15/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
13
13
12 13
12 13
13
11 13
11 13
13
11 13
13
12 13
10 13
12 13
11 12 13
13
13
13
12 13
13
12 13
10 13
10 13
1 11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
9 13
12 13
11 13
12 13
13
12 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
9 12 13
9 11 13
9 13
12 13
11 12 13
12 13
9 11 13
9 11 13
12 13
11 13
9 11 13
12 13
11 13
6 9 13
10 13
10 11 13
11 13
13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
9 13
11 13
9 11 13
11 13
11 13
9 10 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 13
10 13
11 13
10 11 13
10 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord