Vencent.K

#GYY9LR2L

12

4 800

5 898

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 15 Thang 3 CW 7 Thử thách 5 2v2 10

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord