Pozu9

#GVQ08P9Q

13

5 480

6 307

Thẻ còn thiếu (1/96)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (84/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (16/96)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2248/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 2752Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4126/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 874Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
400/400
800/800
433/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 567Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
628/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 372Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
579/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 421Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
984/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
133/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2267Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
431/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 569Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
432/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 568Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
364/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 636Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
185/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 815Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
317/1000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 683Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
100/100
200/200
114/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2086Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
400/400
800/800
913/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
400/400
800/800
305/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 695Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
485/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 515Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
100/100
200/200
400/400
583/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1217Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
800/800
448/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 552Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
291/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 709Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
800/800
564/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 436Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
800/800
959/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 41Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
26/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
100/100
39/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
100/100
67/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
50/50
100/100
76/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
50/50
100/100
21/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
37/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
100/100
25/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
10/10
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
100/100
45/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 13
13
12 13
11 13
13
12 13
11 13
2 12 13
13
11 13
13
13
12 13
11 13
10 13
13
11 13
10 13
11 13
10 13
12 13
12 13
10 13
1 12 13
10 12 13
10 12 13
11 12 13
12 13
12 13
3 9 13
3 13
13
13
12 13
13
13
11 12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
3 12 13
3 10 13
13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
7 11 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
6 10 13
11 13
10 12 13
10 11 13
13
10 11 13
11 12 13
10 12 13
10 11 13
6 10 13
11 13
10 12 13
10 12 13
11 12 13
11 13
10 13
11 12 13
10 11 13
6 10 13
10 11 13
13
10 12 13
10 11 13
6 11 13
10 13
11 12 13
13
11 13
13
13
11 13
9 10 13
10 11 13
9 10 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
9 10 13
10 13
11 13
11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord