⚡️Capu Jr⚡️

#GUYYYQLV

13

5 709

6 391

Không có hội

Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 1751/400 Cấp 10 548/400 Cấp 11 1800/800 Cấp 11 1762/800 Cấp 10 2200/400 Cấp 10 1873/400 Cấp 9 353/200 Cấp 12 1000/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 10 2200/400 Cấp 12 1000/1000 Cấp 10 2200/400 Cấp 11 203/100 Cấp 12 17/200 Cấp 10 113/50 Cấp 11 175/100 Cấp 9 73/20 Cấp 10 69/50 Cấp 12 58/200 Cấp 10 228/50 Cấp 12 90/200 Cấp 12 164/200 Cấp 12 105/200 Cấp 12 101/200 Cấp 12 100/200 Cấp 9 41/20 Cấp 11 105/100 Cấp 11 134/100 Cấp 12 187/200 Cấp 10 48/50 Cấp 12 10/200 Cấp 12 158/200 Cấp 11 7/10 Cấp 11 0/10 Cấp 11 1/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 5/4 Cấp 9 1/2 Cấp 12 6/20 Cấp 10 2/4 Cấp 10 5/4 Cấp 11 4/10 Cấp 11 4/10 Cấp 10 2/4

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (43/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
551/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 449Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
148/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1652Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
962/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
673/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
200/200
153/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2047Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
100/100
103/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
17/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
100/100
75/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
20/20
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
58/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
50/50
100/100
78/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
90/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
164/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 36Thời gian yêu cầu:  ~9 tuần
105/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 95Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
101/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 99Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
100/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
100/100
34/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
187/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
158/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 42Thời gian yêu cầu:  ~11 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
12 13
12 13
13
13
13
11 13
13
13
11 13
11 13
10 13
10 12 13
13
13
13
13
10 11 13
13
13
13
13
13
13
11 13
11 12 13
10 13
10 12 13
9 10 13
13
12 13
13
12 13
10 13
12 13
13
10 13
13
11 12 13
12 13
10 11 13
11 12 13
9 11 13
10 11 13
13
12 13
10 12 13
12 13
13
12 13
13
13
13
12 13
13
12 13
12 13
9 10 13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
10 13
12 13
12 13
13
13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 11 13
13
13
13
9 13
12 13
10 13
10 11 13
11 13
11 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord