KLD

#GLLGYCVR

12

5 074

5 539

Không có hội

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (70/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (4/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4728/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
4887/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 113Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
4726/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1731/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3269Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
4807/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
4140/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 860Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
2000/2000
3107/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1893Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
4533/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 467Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
4928/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 72Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3087/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 1913Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
4621/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 379Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4151/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 849Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
2000/2000
3711/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1289Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3491/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1509Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1273/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3727Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
2000/2000
4375/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 625Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2000/2000
4399/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 601Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
674/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4326Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
100/100
200/200
400/400
530/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1270Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
400/400
800/800
32/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 968Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
800/800
38/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 962Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
279/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 721Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
395/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 605Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
100/100
109/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2291Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
800/800
10/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 990Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
961/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 39Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
375/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1425Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
480/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 520Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
557/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1243Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
400/400
486/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1314Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
74/1000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 926Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
400/400
487/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1313Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
191/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2209Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
24/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 976Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
100/100
200/200
400/400
390/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1410Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
200/200
400/400
588/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1212Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
536/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1264Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
400/400
29/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1771Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
800/800
480/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 520Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
100/100
200/200
400/400
468/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1332Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
400/400
441/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1359Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
5/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 995Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
7/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/10
20/20
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
6/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
45/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
16/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
50/50
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
59/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
52/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
10/10
20/20
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
0/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
10/10
20/20
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
4/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
20/20
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 12
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
12
11 12
1 12
12
11 12
12 13
10 12
9 12
10 12
1 12
12
6 12
8 12
10 12
9 12
1 12
10 12
11 12
1 12
3 11 12
10 12
11 12
12
12
3 9 12
12 13
11 12
12
12 13
11 12
12
10 11 12
10 11 12
5 11 12
10 11 12
6 9 12
12
5 11 12
9 11 12
11 12
10 11 12
11 12
8 11 12
4 11 12
8 12
10 11 12
6 9 12
12
8 11 12
9 11 12
12
12
11 12
9 11 12
12
6 11 12
10 11 12
7 11 12
11 12
10 11 12
8 11 12
10 12
12
6 11 12
6 10 12
12
8 11 12
12
7 11 12
6 11 12
12
9 11 12
11 12
12
11 12
11 12
11 12
9 12
10 12
9 10 12
9 11 12
10 11 12
11 12
11 12
9 12
11 12
9 10 12
9 10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord