Phyxuis

#GG9VPQQP

13

5 020

5 041

my-UAE

Co-leader

Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 5697/2000 Cấp 11 6649/2000 Cấp 8 6645/400 Cấp 11 1702/2000 Cấp 11 4570/2000 Cấp 12 3947/5000 Cấp 12 3013/5000 Cấp 6 4443/100 Cấp 11 5850/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 6433/1000 Cấp 12 4327/5000 Cấp 11 1378/2000 Cấp 12 3843/5000 Cấp 11 5933/2000 Cấp 7 2836/200 Cấp 6 1124/20 Cấp 12 319/1000 Cấp 10 867/400 Cấp 12 450/1000 Cấp 9 1079/200 Cấp 7 218/50 Cấp 12 581/1000 Cấp 12 77/1000 Cấp 11 600/800 Cấp 12 25/1000 Cấp 11 785/800 Cấp 12 583/1000 Cấp 11 437/800 Cấp 11 423/800 Cấp 7 410/50 Cấp 5 38/10 Cấp 8 1294/100 Cấp 11 937/800 Cấp 11 345/800 Cấp 7 394/50 Cấp 12 148/1000 Cấp 10 1067/400 Cấp 8 1127/100 Cấp 9 941/200 Cấp 11 128/100 Cấp 11 39/100 Cấp 9 106/20 Cấp 11 33/100 Cấp 7 55/4 Cấp 12 98/200 Cấp 11 65/100 Cấp 7 136/4 Cấp 12 122/200 Cấp 11 37/100 Cấp 11 148/100 Cấp 12 29/200 Cấp 10 111/50 Cấp 12 49/200 Cấp 10 57/50 Cấp 9 101/20 Cấp 10 99/50 Cấp 8 117/10 Cấp 7 93/4 Cấp 12 73/200 Cấp 11 67/100 Cấp 12 139/200 Cấp 12 32/200 Cấp 11 36/100 Cấp 12 175/200 Cấp 12 118/200 Cấp 12 9/20 Cấp 12 0/20 Cấp 12 6/20 Cấp 12 4/20 Cấp 11 8/10 Cấp 11 0/10 Cấp 10 0/4 Cấp 10 3/4 Cấp 11 0/10 Cấp 11 4/10 Cấp 12 2/20 Cấp 10 2/4 Cấp 11 1/10 Cấp 10 8/4 Cấp 10 1/4 Cấp 11 5/10

Tiêu chuẩn giải đấu (79/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
8/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
9/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25

Đường đến tối đa (10/93)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3697/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1303Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2000/2000
4649/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2445/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2555Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1702/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5298Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
2000/2000
2570/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2430Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
3947/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1053Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
3013/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1987Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
243/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4757Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2000/2000
3850/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1150Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
3433/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1567Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
4327/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 673Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1378/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5622Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
3843/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1157Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2000/2000
3933/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1067Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
400/400
800/800
1000/1000
636/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6364Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
100/100
200/200
400/400
424/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1376Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
319/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 681Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
467/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1333Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
450/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 550Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
200/200
400/400
479/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1321Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
118/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2282Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
581/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 419Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
77/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 923Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
600/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1200Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
25/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 975Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
785/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1015Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
583/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 417Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
437/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1363Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
423/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1377Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
100/100
200/200
110/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2090Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
200/200
400/400
594/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1206Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
800/800
137/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 863Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
345/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1455Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
100/100
200/200
94/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2106Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
148/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 852Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
667/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1133Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
100/100
200/200
400/400
427/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1373Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
200/200
400/400
341/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1459Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
100/100
28/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
33/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 267Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
98/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
122/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
100/100
48/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
29/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
49/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
73/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
139/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 61Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
32/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
175/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 25Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
118/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 82Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
13
11 12 13
11 12 13
13
13
8 12 13
11 13
13
11 12 13
13
13
12 13
12 13
6 11 13
13
11 12 13
12 13
10 12 13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
7 11 13
6 11 13
12 13
10 11 13
12 13
9 11 13
7 9 13
12 13
12 13
11 13
13
12 13
11 13
12 13
11 13
11 13
7 10 13
5 7 13
13
8 11 13
11 12 13
11 13
7 10 13
12 13
10 11 13
8 11 13
9 11 13
11 12 13
11 13
9 11 13
11 13
7 10 13
13
12 13
11 13
7 11 13
12 13
11 13
11 12 13
12 13
10 11 13
12 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
8 11 13
7 11 13
12 13
11 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
12 13
10 13
11 13
10 11 13
10 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord