Glory

#G8PYPUCQ

13

6 047

6 881

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (27/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
692/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1108Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
400/400
800/800
128/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 872Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
634/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
200/200
400/400
282/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1518Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
6/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2394Thời gian yêu cầu:  ~200 ngày
290/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 710Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
429/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1371Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
800/800
1/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 999Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
400/400
800/800
663/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
484/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1316Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
400/400
800/800
66/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 934Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
400/400
746/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1054Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
105/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 895Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
400/400
800/800
547/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 453Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
677/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
800/800
118/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 882Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
400/400
800/800
257/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 743Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
358/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 642Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
207/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 793Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
340/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 660Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
50/50
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
129/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 71Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
187/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
70/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
50/50
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
50/50
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
96/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 104Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
193/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
10 13
11 13
10 13
13
13
13
10 13
13
13
13
12 13
13
12 13
11 13
12 13
13
12 13
12 13
13
13
13
13
12 13
10 13
10 11 13
10 12 13
12 13
13
13
9 11 13
9 13
13
12 13
13
12 13
10 11 13
11 12 13
10 12 13
11 13
10 12 13
10 11 13
12 13
13
10 12 13
12 13
13
10 12 13
10 12 13
12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
9 11 13
12 13
11 12 13
12 13
13
11 13
12 13
10 11 13
11 13
13
13
13
10 11 13
13
11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
12 13
10 11 13
11 13
12 13
10 11 13
13
9 10 13
11 13
11 13
13
12 13
11 13
10 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
13
9 10 13
12 13
13
10 13
10 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord