Wanted

#G0YCQP0V

12

4 669

5 070

Cấp 12 3949/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 9 7027/800 Cấp 11 5387/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 5546/2000 Cấp 5 7092/50 Cấp 11 3319/2000 Cấp 9 6074/800 Cấp 11 4702/2000 Cấp 12 4278/5000 Cấp 11 6739/2000 Cấp 9 6992/800 Cấp 13 0/250 Cấp 6 8988/100 Cấp 11 6993/2000 Cấp 11 5144/2000 Cấp 12 3526/5000 Cấp 9 6098/800 Cấp 11 5553/2000 Cấp 9 6600/800 Cấp 12 2762/5000 Cấp 6 5642/100 Cấp 9 4631/800 Cấp 4 1364/4 Cấp 13 0/50 Cấp 11 909/800 Cấp 12 635/1000 Cấp 11 788/800 Cấp 13 0/50 Cấp 12 266/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 11 656/800 Cấp 11 545/800 Cấp 10 988/400 Cấp 9 1118/200 Cấp 5 1216/10 Cấp 9 1088/200 Cấp 11 1181/800 Cấp 9 1354/200 Cấp 11 1052/800 Cấp 11 241/800 Cấp 11 237/800 Cấp 12 704/1000 Cấp 10 1138/400 Cấp 9 1238/200 Cấp 10 990/400 Cấp 9 173/20 Cấp 12 9/200 Cấp 7 131/4 Cấp 11 20/100 Cấp 6 50/2 Cấp 12 18/200 Cấp 12 81/200 Cấp 11 126/100 Cấp 9 131/20 Cấp 11 101/100 Cấp 11 86/100 Cấp 11 105/100 Cấp 11 127/100 Cấp 10 136/50 Cấp 12 43/200 Cấp 9 84/20 Cấp 11 118/100 Cấp 11 66/100 Cấp 9 151/20 Cấp 10 5/50 Cấp 12 118/200 Cấp 7 170/4 Cấp 11 127/100 Cấp 6 85/2 Cấp 6 63/2 Cấp 12 27/200 Cấp 10 78/50 Cấp 12 5/20 Cấp 11 8/10 Cấp 11 0/10 Cấp 12 15/20 Cấp 10 3/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 3/4 Cấp 10 3/4 Cấp 11 2/10 Cấp 10 2/4 Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 2/4 Cấp 11 3/10 Cấp 10 7/4 Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (81/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
15/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (7/91)

9 10 11 12 13
3949/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1051Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3227/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1773Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2000/2000
3387/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1613Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2000/2000
3546/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1454Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2892/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2108Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
1319/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3681Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2274/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2726Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
2702/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2298Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
4278/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 722Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
4739/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3192/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1808Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4788/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
4993/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
3144/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1856Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
3526/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1474Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2298/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2702Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
3553/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1447Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2800/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2200Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2762/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2238Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1442/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3558Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
831/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4169Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
100/100
200/200
400/400
664/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1136Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
800/800
109/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 891Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
635/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 365Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
788/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1012Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
266/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 734Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
656/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1144Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
545/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1255Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
400/400
588/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1212Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
200/200
400/400
518/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1282Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
100/100
200/200
400/400
516/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1284Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
200/200
400/400
488/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1312Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
800/800
381/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 619Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
200/200
400/400
754/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1046Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
800/800
252/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 748Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
241/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1559Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
237/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1563Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
704/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
400/400
738/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1062Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
200/200
400/400
638/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1162Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
400/400
590/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1210Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
20/20
50/50
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
9/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
10/10
20/20
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
18/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
81/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
100/100
26/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 174Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
20/20
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
100/100
1/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
86/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 214Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
86/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 214Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
43/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
66/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
20/20
50/50
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
118/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 82Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
10/10
20/20
50/50
90/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
10/10
20/20
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
27/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
12
12 13
9 12
11 12
12 13
11 12
5 12
11 12
9 12
11 12
12
11 12
9 12
12 13
6 12
11 12
11 12
12
9 12
11 12
9 12
12
6 12
9 12
4 11 12
12 13
11 12
12
11 12
12 13
12
12 13
12 13
11 12
11 12
10 11 12
9 11 12
5 11 12
9 11 12
11 12
9 11 12
11 12
11 12
11 12
12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
9 12
12
7 11 12
11 12
6 10 12
12
12
11 12
9 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
12
9 11 12
11 12
11 12
9 11 12
10 12
12
7 11 12
11 12
6 10 12
6 10 12
12
10 11 12
12
11 12
11 12
12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
11 12
10 11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord