Iker

#G099J0V

13

5 569

5 847

Cấp 10 7570/1000 Cấp 11 4042/2000 Cấp 10 7925/1000 Cấp 12 3362/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 5404/2000 Cấp 10 7131/1000 Cấp 9 4238/800 Cấp 12 5000/5000 Cấp 12 2837/5000 Cấp 10 4214/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 10 6396/1000 Cấp 9 6571/800 Cấp 12 943/5000 Cấp 9 6179/800 Cấp 9 6266/800 Cấp 9 7243/800 Cấp 10 5804/1000 Cấp 10 3188/1000 Cấp 12 3220/5000 Cấp 10 5504/1000 Cấp 9 4926/800 Cấp 9 1143/200 Cấp 11 485/800 Cấp 9 809/200 Cấp 12 441/1000 Cấp 11 372/800 Cấp 3 253/2 Cấp 12 61/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 11 600/800 Cấp 11 172/800 Cấp 13 0/50 Cấp 11 374/800 Cấp 10 534/400 Cấp 10 727/400 Cấp 9 1268/200 Cấp 9 969/200 Cấp 3 279/2 Cấp 13 0/50 Cấp 9 1156/200 Cấp 10 766/400 Cấp 11 1063/800 Cấp 9 955/200 Cấp 10 658/400 Cấp 9 1330/200 Cấp 9 930/200 Cấp 10 803/400 Cấp 10 36/50 Cấp 10 16/50 Cấp 11 12/100 Cấp 10 105/50 Cấp 6 39/2 Cấp 9 77/20 Cấp 11 108/100 Cấp 10 60/50 Cấp 10 61/50 Cấp 10 65/50 Cấp 12 63/200 Cấp 10 27/50 Cấp 10 59/50 Cấp 11 15/100 Cấp 10 57/50 Cấp 13 0/10 Cấp 10 62/50 Cấp 9 94/20 Cấp 9 51/20 Cấp 9 53/20 Cấp 10 52/50 Cấp 10 75/50 Cấp 9 64/20 Cấp 10 64/50 Cấp 9 105/20 Cấp 10 47/50 Cấp 11 30/100 Cấp 10 1/4 Cấp 11 2/10 Cấp 11 4/10 Cấp 13 0/1 Cấp 11 0/10 Cấp 10 6/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 0/10 Cấp 10 5/4 Cấp 11 2/10 Cấp 10 1/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 11 2/10 Cấp 10 4/4

Tiêu chuẩn giải đấu (90/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (8/93)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
4570/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 430Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2000/2000
2042/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2958Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
1000/1000
2000/2000
4925/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
3362/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1638Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2000/2000
3404/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1596Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
1000/1000
2000/2000
4131/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 869Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
438/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4562Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2837/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2163Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
1214/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3786Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
2000/2000
3396/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1604Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2771/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2229Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
943/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4057Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2379/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2621Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2466/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2534Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3443/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1557Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
1000/1000
2000/2000
2804/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2196Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
188/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4812Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
3220/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1780Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
2000/2000
2504/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2496Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1126/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3874Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
200/200
400/400
543/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1257Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
485/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1315Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
200/200
400/400
209/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1591Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
441/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 559Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
372/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1428Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
100/100
153/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2247Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
61/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 939Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
600/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1200Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
172/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1628Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
374/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1426Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
400/400
134/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1666Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
400/400
327/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1473Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
200/200
400/400
668/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1132Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
200/200
400/400
369/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1431Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
179/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2221Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
200/200
400/400
556/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1244Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
400/400
366/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1434Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
800/800
263/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 737Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
200/200
400/400
355/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1445Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
400/400
258/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1542Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
200/200
400/400
730/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1070Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
200/200
400/400
330/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1470Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
400/400
403/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1397Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
63/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
50/50
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
10 12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
13
11 12 13
10 12 13
9 12 13
12 13
12 13
10 12 13
13
13
10 12 13
9 12 13
12 13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
10 12 13
12 13
10 12 13
9 12 13
9 11 13
11 13
9 11 13
12 13
11 13
3 9 13
12 13
13
11 13
11 13
13
11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
3 9 13
13
9 11 13
10 11 13
11 12 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
10 13
10 13
11 13
10 11 13
6 10 13
9 11 13
11 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
12 13
10 13
10 11 13
11 13
10 11 13
13
10 11 13
9 11 13
9 10 13
9 10 13
10 11 13
10 11 13
9 10 13
10 11 13
9 11 13
10 13
11 13
10 13
11 13
11 13
13
11 13
10 11 13
10 13
11 13
10 11 13
11 13
10 13
9 10 13
10 13
10 13
11 13
10 11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord