h2okate

#C29PG89V

13

5 827

6 488

100% Puro Gofio

Thành viên

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (5/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
3737/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1263Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
3413/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1587Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
2000/2000
4071/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 929Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
1000/1000
2000/2000
3669/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1331Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1250/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3750Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
4553/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 447Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2000/2000
3169/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1831Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
1722/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3278Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
4317/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 683Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
4990/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
3534/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1466Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2000/2000
4583/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 417Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
3808/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1192Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
3553/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1447Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2616/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2384Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1108/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3892Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
2000/2000
4856/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
4236/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 764Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
2454/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2546Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
400/400
753/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1047Thời gian yêu cầu:  ~88 ngày
718/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1082Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
448/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1352Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
200/200
18/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2182Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
307/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 693Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
507/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1293Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
385/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 615Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
56/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 944Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
14/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 986Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
352/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1448Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
771/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1029Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
585/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1215Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
400/400
664/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1136Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
725/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1075Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
32/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2168Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
318/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 682Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
309/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 691Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
655/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1145Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
179/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 821Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
476/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1324Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
655/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1145Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
762/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1038Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
400/400
536/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1264Thời gian yêu cầu:  ~106 ngày
336/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 664Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
18/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
90/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
5/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
56/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
79/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
4/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
10 12 13
12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
13
12 13
10 12 13
10 12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
13
13
11 13
9 10 13
12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
10 13
12 13
11 12 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
12 13
12 13
10 13
12 13
11 13
10 13
12 13
10 13
11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
12 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord