Dman

#C0V9922

13

5 835

6 629

Tiêu chuẩn giải đấu (86/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
13/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 7
13/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 7
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
10/10
6/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 14
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (16/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4640/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
400/400
800/800
236/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 764Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
317/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 683Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
100/100
200/200
204/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1996Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
800/800
651/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
341/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 659Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
200/200
400/400
800/800
64/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 936Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
135/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 865Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
800/800
362/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 638Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
377/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 623Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
325/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 675Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
100/100
200/200
281/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1919Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
800/800
725/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
800/800
12/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 988Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
200/200
400/400
800/800
431/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 569Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
200/200
400/400
800/800
30/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 970Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
400/400
800/800
99/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 901Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
800/800
585/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 415Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
200/200
400/400
800/800
420/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 580Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
647/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
50/50
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
50/50
100/100
24/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
100/100
67/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
10/10
20/20
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
8/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
100/100
58/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
100/100
47/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
100/100
16/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
100/100
19/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
43/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
12 13
11 13
11 13
13
12 13
11 13
9 13
13
13
13
13
6 13
10 13
9 13
12 13
10 13
11 13
8 13
12 13
10 13
9 13
10 13
1 12 13
10 12 13
11 13
13
13
10 12 13
3 10 13
13
11 12 13
13
11 12 13
9 12 13
11 13
9 12 13
11 12 13
8 12 13
11 12 13
3 10 13
13
11 12 13
11 12 13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
9 12 13
12 13
10 11 13
11 13
9 12 13
11 12 13
6 11 13
10 12 13
11 13
13
11 13
12 13
11 13
11 12 13
11 13
11 12 13
13
11 12 13
13
11 13
11 12 13
13
10 11 13
11 13
13
11 12 13
6 11 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
9 10 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
10 13
11 12 13
11 13
13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord