G-Dang

#C0GP909J

13

5 556

6 175

Hell Korea

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (93/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (14/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
100/100
200/200
400/400
800/800
675/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
800/800
793/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
731/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1069Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
64/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2336Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
200/200
400/400
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
998/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
581/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 419Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
808/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
97/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1703Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
400/400
800/800
834/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
299/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 701Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
684/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
200/200
400/400
800/800
775/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
200/200
400/400
800/800
971/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 29Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
200/200
400/400
800/800
605/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 395Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
50/50
100/100
97/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 103Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
69/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 231Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
90/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
94/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 106Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
50/50
100/100
35/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
20/20
50/50
100/100
129/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 71Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
50/50
100/100
75/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
50/50
100/100
81/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
50/50
100/100
79/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
50/50
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
93/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 107Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
100/100
81/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
50/50
100/100
53/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
82/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
100/100
53/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
100/100
67/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
50/50
100/100
132/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 68Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
20/20
50/50
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
100/100
158/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 42Thời gian yêu cầu:  ~11 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
12 13
12 13
9 13
10 13
13
12 13
10 13
11 13
9 13
11 13
9 13
13
10 13
10 13
9 13
12 13
9 13
11 13
9 13
11 13
9 13
9 13
10 13
9 13
8 12 13
11 12 13
10 13
11 13
9 13
9 11 13
9 13
13
9 12 13
11 13
10 13
12 13
13
10 12 13
10 13
9 12 13
11 13
9 11 13
13
9 12 13
13
10 13
9 12 13
10 12 13
9 12 13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
11 13
13
8 12 13
13
12 13
12 13
10 12 13
9 12 13
13
10 12 13
13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
13
12 13
11 12 13
10 12 13
11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
9 11 13
13
11 12 13
12 13
11 13
10 13
10 13
13
10 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
10 13
13
10 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord