Bü•ŁüŁwÁ

#C022YJLR

13

5 858

6 838

Tiêu chuẩn giải đấu (94/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
15/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 22
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/4
10/10
7/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 13
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23

Đường đến tối đa (10/95)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
998/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
466/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1334Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
100/100
108/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2292Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
999/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
969/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
800/800
806/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
333/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1467Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
999/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
998/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
800/800
265/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 735Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
50/50
100/100
60/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
100/100
106/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 94Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
100/100
70/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
143/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
20/20
50/50
100/100
130/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 70Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
192/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
59/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
130/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 70Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
100/100
146/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 54Thời gian yêu cầu:  ~14 tuần
115/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 85Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
42/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
40/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
100/100
116/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 84Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
178/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 22Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
108/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
50/50
100/100
97/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 103Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
109/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
129/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 71Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
100/100
33/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
102/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
56/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
11 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
10 13
9 13
9 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 13
8 9 13
13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
13
12 13
10 12 13
11 12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
10 13
9 13
11 13
10 12 13
9 10 13
12 13
9 12 13
11 12 13
13
13
12 13
9 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
13
11 12 13
12 13
12 13
10 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
10 13
13
13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
12 13
12 13
10 13
10 11 13
11 13
10 12 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord