oUTeR hEAvEn

#9YV2UQPUU

12

5 159

5 828

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (82/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (9/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
821/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4179Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
4334/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 666Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1612/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3388Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2577/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2423Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
1816/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5184Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1000/1000
914/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6086Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1796/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3204Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2000/2000
368/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4632Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
989/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4011Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
2000/2000
1299/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3701Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
612/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4388Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1411/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3589Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
781/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4219Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1959/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3041Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2616/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 2384Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
415/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4585Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1347/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3653Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
922/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4078Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1080/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3920Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1236/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3764Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1002/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3998Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
100/100
200/200
400/400
485/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1315Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
200/200
400/400
438/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1362Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
200/200
400/400
302/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1498Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
663/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1137Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
100/100
200/200
400/400
33/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1767Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
200/200
400/400
80/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1720Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
400/400
243/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1557Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
381/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1419Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
75/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2125Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
342/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1458Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
229/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1571Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
400/400
19/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1781Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
486/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1314Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
100/100
200/200
400/400
412/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→11: 35550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1388Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
100/100
200/200
400/400
508/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1292Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
200/200
91/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2109Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
90/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1710Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
200/200
400/400
586/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1214Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
313/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1487Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
200/200
400/400
416/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1384Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
200/200
400/400
436/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1364Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
100/100
200/200
400/400
739/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1061Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
200/200
400/400
421/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1379Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
10/10
20/20
50/50
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
50/50
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
50/50
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
10 12
12
6 12
12
11 12
10 11 12
9 12
12 13
11 12
11 12
11 12
11 12
5 12
9 12
9 12
12 13
2 12
11 12
9 12
9 12
12 13
9 12
9 12
9 12
3 11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
12 13
3 10 12
9 11 12
10 11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
11 12
4 11 12
3 11 12
9 10 12
11 12
9 11 12
12 13
11 12
9 11 12
12 13
9 11 12
5 11 12
9 11 12
8 11 12
6 10 12
10 11 12
9 11 12
9 10 12
12 13
9 11 12
10 12
6 11 12
11 12
9 10 12
9 12
11 12
9 11 12
12 13
10 11 12
11 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
9 10 12
11 12
11 12
6 11 12
9 11 12
10 12
11 12
11 12
10 12
12 13
10 12
10 12
9 10 12
11 12
9 10 12
11 12
9 10 12
10 12
11 12
9 10 12
9 10 12
9 12
11 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord