الاسكاندر

#9YRJCCG0

12

5 535

5 658

F-16

Co-leader

Cấp 10 6582/1000 Cấp 10 7626/1000 Cấp 10 7278/1000 Cấp 10 7209/1000 Cấp 11 4473/2000 Cấp 10 5924/1000 Cấp 10 6132/1000 Cấp 9 4317/800 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 4298/2000 Cấp 11 6756/2000 Cấp 10 6305/1000 Cấp 7 6543/200 Cấp 11 4836/2000 Cấp 8 8235/400 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 4171/2000 Cấp 11 4151/2000 Cấp 9 3626/800 Cấp 10 5614/1000 Cấp 11 5213/2000 Cấp 9 3823/800 Cấp 8 1269/100 Cấp 9 1252/200 Cấp 9 1213/200 Cấp 10 720/400 Cấp 11 512/800 Cấp 8 458/100 Cấp 12 273/1000 Cấp 11 929/800 Cấp 12 878/1000 Cấp 10 883/400 Cấp 11 455/800 Cấp 12 647/1000 Cấp 8 894/100 Cấp 8 194/100 Cấp 11 444/800 Cấp 10 764/400 Cấp 11 803/800 Cấp 12 139/1000 Cấp 11 187/800 Cấp 10 805/400 Cấp 10 908/400 Cấp 8 1300/100 Cấp 10 1014/400 Cấp 9 74/20 Cấp 9 28/20 Cấp 10 124/50 Cấp 10 11/50 Cấp 7 3/4 Cấp 11 57/100 Cấp 10 89/50 Cấp 10 117/50 Cấp 9 82/20 Cấp 12 84/200 Cấp 10 33/50 Cấp 10 173/50 Cấp 10 155/50 Cấp 9 19/20 Cấp 11 119/100 Cấp 11 106/100 Cấp 10 79/50 Cấp 10 49/50 Cấp 10 68/50 Cấp 10 19/50 Cấp 12 157/200 Cấp 10 89/50 Cấp 11 6/100 Cấp 10 64/50 Cấp 9 8/20 Cấp 10 46/50 Cấp 10 53/50 Cấp 10 0/4 Cấp 11 9/10 Cấp 11 2/10 Cấp 10 0/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 6/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 6/4 Cấp 11 1/10 Cấp 9 1/2 Cấp 11 6/10 Cấp 9 1/2 Cấp 10 1/4 Cấp 10 1/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4

Tiêu chuẩn giải đấu (86/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (5/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
3582/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1418Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
1000/1000
2000/2000
4626/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 374Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
2000/2000
4278/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 722Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
1000/1000
2000/2000
4209/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 791Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2000/2000
2473/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2527Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1000/1000
2000/2000
2924/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2076Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
1000/1000
2000/2000
3132/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1868Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
517/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4483Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
2298/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2702Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
4756/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
3305/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1695Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2343/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2657Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
2836/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2164Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4035/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 965Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
2171/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2829Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2000/2000
2151/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2849Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
800/800
1000/1000
1826/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5174Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1000/1000
2000/2000
2614/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2386Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2000/2000
3213/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1787Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
23/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4977Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
100/100
200/200
400/400
569/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1231Thời gian yêu cầu:  ~103 ngày
200/200
400/400
652/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1148Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
200/200
400/400
613/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1187Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
400/400
320/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1480Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
512/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1288Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
100/100
200/200
158/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2042Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
273/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 727Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
800/800
129/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 871Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
878/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
400/400
483/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1317Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
455/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1345Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
647/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
100/100
200/200
400/400
194/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1606Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
100/100
94/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2306Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
444/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1356Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
400/400
364/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1436Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
800/800
3/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 997Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
139/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 861Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
187/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1613Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
400/400
405/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1395Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
400/400
508/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1292Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
100/100
200/200
400/400
600/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1200Thời gian yêu cầu:  ~100 ngày
400/400
614/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1186Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
20/20
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
84/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
100/100
23/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
50/50
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
100/100
19/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 181Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
157/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 43Thời gian yêu cầu:  ~11 tuần
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-5 -4 -3 -2 -1 +1
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
9 12
12 13
12 13
12 13
11 12
11 12
10 12
7 12
11 12
8 12
10 12 13
11 12
11 12
9 11 12
10 12
11 12
9 12
8 11 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
11 12
8 10 12
12
12 13
11 12
12
12 13
10 11 12
12 13
11 12
12
8 11 12
8 9 12
11 12
10 11 12
11 12
12
11 12
10 11 12
10 11 12
8 11 12
10 11 12
9 11 12
9 10 12
10 11 12
10 12
7 12
11 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
12
10 12
10 12
10 12
9 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 12
12
10 11 12
11 12
10 11 12
9 12
10 12
10 11 12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
11 12
9 12
11 12
9 12
10 12
10 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord