limbo

#9VYY282CV

11

4 903

5 487

RUSSIA3000

Thành viên

Tiêu chuẩn giải đấu (54/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
99/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
10/10
20/20
50/50
10/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 90Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
60/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 40Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
33/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (1/96)

9 10 11 12 13
435/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6565Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
2000/2000
566/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4434Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
943/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7057Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
918/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7082Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
1562/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5438Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
800/800
628/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7372Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
160/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7840Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
416/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7584Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
82/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7918Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
1303/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5697Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
158/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7842Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
800/800
497/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 7503Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1748/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5252Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1000/1000
47/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6953Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1904/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5096Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
2000/2000
297/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4703Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
655/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7345Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
1000/1000
53/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6947Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
426/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7574Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
1306/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5694Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
686/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 8114Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
800/800
388/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 7612Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
544/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7456Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
100/100
200/200
367/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1833Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
28/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1772Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
400/400
79/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1721Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
400/400
32/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1768Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
44/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2156Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
198/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2202Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
109/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 891Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
416/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1384Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
608/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 392Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
200/200
90/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2110Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
160/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2240Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
100/100
200/200
254/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1946Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
101/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2099Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
200/200
167/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2033Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
160/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2240Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
100/100
200/200
173/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2027Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
2/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2198Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
127/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1673Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
200/200
183/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2017Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
179/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2021Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
218/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1982Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
100/100
200/200
249/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1951Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
100/100
200/200
82/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2118Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
189/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
15/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
11
11 12
6 10 11
7 10 11
11 13
11
1 10 11
9 10 11
10 11
8 10 11
11
8 10 11
4 10 11
11
10 11
11
11 12
10 11
1 10 11
6 10 11
11
3 9 11
4 10 11
5 10 11
3 10 11
11
7 11
10 11
6 9 11
3 9 11
3 8 11
11 12
5 8 11
11
11 12
8 11
9 10 11
9 11
5 10 11
3 10 11
3 10 11
5 11
3 9 11
7 10 11
9 10 11
11
7 11
4 10 11
10 11
4 10 11
4 10 11
8 10 11
7 10 11
6 9 11
9 11
8 9 11
9 11
11 12
10 11
7 10 11
10 11
9 11
10 11
7 9 11
6 9 11
10 11
9 11
8 9 11
11
6 10 11
6 10 11
10 11
11 12
6 10 11
8 9 11
10 11
6 9 11
10 11
8 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 10 11
11
9 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord