xXFlexCaliberXx

#9URP2L00U

9

2 827

2 827

Team Beast

Co-leader

Cấp 7 761/200 Cấp 6 525/100 Cấp 7 485/200 Cấp 6 740/100 Cấp 6 478/100 Cấp 6 527/100 Cấp 9 186/800 Cấp 6 607/100 Cấp 8 240/400 Cấp 7 581/200 Cấp 8 425/400 Cấp 6 842/100 Cấp 9 991/800 Cấp 8 706/400 Cấp 6 965/100 Cấp 7 292/200 Cấp 8 438/400   Cấp 8 570/400 Cấp 8 505/400 Cấp 8 540/400 Cấp 6 592/100   Cấp 6 772/100 Cấp 6 153/20 Cấp 7 90/50 Cấp 6 116/20 Cấp 8 51/100 Cấp 8 57/100 Cấp 3 17/2 Cấp 7 72/50 Cấp 6 328/20 Cấp 9 69/200 Cấp 8 147/100 Cấp 9 31/200 Cấp 8 204/100 Cấp 6 175/20 Cấp 6 174/20       Cấp 8 36/100 Cấp 7 247/50 Cấp 6 258/20 Cấp 10 52/400   Cấp 6 152/20 Cấp 9 112/200 Cấp 6 127/20 Cấp 6 134/20   Cấp 9 8/20   Cấp 11 1/100 Cấp 6 3/2 Cấp 9 16/20 Cấp 9 9/20 Cấp 8 3/10   Cấp 10 28/50 Cấp 9 8/20 Cấp 8 12/10 Cấp 8 22/10 Cấp 8 23/10 Cấp 8 24/10 Cấp 10 15/50 Cấp 9 9/20 Cấp 7 7/4 Cấp 7 25/4   Cấp 8 0/10 Cấp 8 25/10 Cấp 7 29/4 Cấp 9 25/20 Cấp 7 8/4 Cấp 7 19/4 Cấp 7 32/4   Cấp 9 1/2         Cấp 10 0/4 Cấp 9 1/2   Cấp 9 1/2     Cấp 9 1/2     Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (20/93)

Huyền thoại (10/16)

Từ đấu trường cao hơn (>Đấu trường 9)

Tiêu chuẩn giải đấu (21/93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
225/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
285/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
178/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
200/200
227/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
200/200
307/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
240/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 160Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
381/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 19Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
92/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
292/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
83/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 17Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
40/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 60Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
20/20
50/50
46/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 54Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
51/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 49Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
57/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 43Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
1/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
50/50
22/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
36/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
82/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 18Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
20/20
50/50
57/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 43Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
20/20
50/50
64/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 36Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (6/16)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
7 9
6 8 9
7 8 9
6 9
6 8 9
6 8 9
9
6 8 9
8 9
7 8 9
8 9
6 9
9 10
8 9
6 9
7 8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
6 8 9
6 9
6 8 9
7 8 9
6 8 9
8 9
8 9
3 6 9
7 8 9
6 9
9
8 9
9
8 9
6 9
6 9
8 9
7 9
6 9
9 10
6 8 9
9
6 8 9
6 8 9
9
9 11
6 7 9
9
9
8 9
9 10
9
8 9
8 9
8 9
8 9
9 10
9
7 8 9
7 9
8 9
8 9
7 9
9 10
7 8 9
7 9
7 9
9
9 10
9
9
9
9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord