!SuperD?

#9URJCVCJG

11

4 855

5 403

12Ε1

Thành viên

Thẻ còn thiếu (2/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (72/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (2/95)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
540/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6460Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
1000/1000
49/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6951Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1000/1000
288/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6712Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
800/800
466/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7534Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1009/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3991Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
648/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7352Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
1000/1000
501/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6499Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
744/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7256Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
800/800
1000/1000
414/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6586Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
800/800
630/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7370Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
971/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7029Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
1000/1000
621/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6379Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
400/400
800/800
970/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7030Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
1000/1000
1406/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5594Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
528/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7472Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
637/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7363Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
1000/1000
164/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6836Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1000/1000
579/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6421Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1241/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3759Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
615/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6385Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
176/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6824Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
838/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7162Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
800/800
884/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7116Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
100/100
200/200
70/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2130Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
277/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1923Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
200/200
166/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2034Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
281/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1919Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
238/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1962Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
100/100
200/200
132/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2068Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
292/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1908Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
200/200
65/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2135Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
321/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1879Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
118/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2082Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
121/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2079Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
184/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2216Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
400/400
77/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1723Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
100/100
200/200
123/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2077Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
200/200
98/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2102Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
100/100
200/200
227/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1973Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
200/200
64/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2136Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
208/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1992Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
173/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2027Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
195/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2205Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
160/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2040Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
141/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2059Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
100/100
200/200
90/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2110Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
200/200
234/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1966Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
100/100
200/200
192/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2008Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
36/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
60/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-4 -3 -2 -1 +1 +2
9 11
8 11
10 11
11 13
9 10 11
11 12
10 11
8 11
8 10 11
9 11
9 10 11
9 10 11
10 11
8 10 11
9 11
10 11
8 10 11
8 11
10 11
11 12
11
10 11
10 11
8 10 11
7 10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
7 10 11
10 11
11 13
9 10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
10 11
7 10 11
9 10 11
8 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
8 10 11
9 10 11
8 10 11
9 10 11
8 10 11
9 11
10 11
11
11 12
8 9 11
9 10 11
9 11
11 12
8 9 11
9 10 11
8 9 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
7 10 11
8 9 11
10 11
9 11
9 11
8 10 11
9 10 11
8 10 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
11
10 11
9 11
10 11
9 11
9 11
9 11
11
9 10 11
9 10 11
9 11
9 11
11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord