Brhoming

#9U98RL2

12

4 727

5 024

Heros

Thành viên

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (2/95)

9 10 11 12 13
1109/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5891Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1000/1000
289/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6711Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
793/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6207Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
319/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6681Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
498/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6502Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
3565/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1435Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
489/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7511Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1342/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5658Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
554/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6446Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
476/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6524Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1000/1000
625/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6375Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
718/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7282Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
970/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7030Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
1000/1000
372/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6628Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1000/1000
794/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6206Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
297/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7703Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
1000/1000
863/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6137Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
601/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6399Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
467/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7533Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1060/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5940Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1140/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5860Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1000/1000
477/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6523Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
8/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2192Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
97/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2103Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
200/200
24/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2176Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
174/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2026Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
124/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2076Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
16/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2384Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
12/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2388Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
392/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1408Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
43/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 957Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
200/200
27/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2173Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
163/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2237Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
45/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2155Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
139/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2061Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
40/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1760Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
200/200
41/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2159Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
261/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1939Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
57/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2143Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
141/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2259Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
165/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2235Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
210/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1990Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
130/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2270Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
101/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2099Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
127/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2073Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
116/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2084Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
200/200
75/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2125Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
90/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2310Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
200/200
77/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2123Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
20/20
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
32/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 318Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
34/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 166Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
151/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 49Thời gian yêu cầu:  ~13 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
17/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 330Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-3 -2 -1 +1
11 12
10 11 12
10 11 12
12 13
10 11 12
10 11 12
12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
12 13
10 11 12
10 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 11 12
11 12
10 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
9 12
9 12
11 12
12
9 10 12
9 12
10 12
10 12
11 12
9 10 12
10 12
10 12
9 12
9 12
10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
9 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 12
10 12
11 12
12
10 12
10 12
9 12
12
10 12
10 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
12
9 12
9 12
10 12
10 12
10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
12
10 12
9 12
10 12
11 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord