ceniza

#9U0Q888L

13

4 918

6 110

Cấp 11 7000/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 6992/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 11 821/800 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1423/800 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1320/800 Cấp 11 1067/800 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1256/800 Cấp 12 466/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1003/800 Cấp 12 748/1000 Cấp 11 1307/800 Cấp 11 1267/800 Cấp 11 921/800 Cấp 11 149/100 Cấp 11 76/100 Cấp 11 95/100 Cấp 11 127/100 Cấp 10 12/50 Cấp 12 81/200 Cấp 12 66/200 Cấp 12 79/200 Cấp 11 71/100 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 30/200 Cấp 12 41/200 Cấp 13 0/10 Cấp 12 138/200 Cấp 11 220/100 Cấp 11 160/100 Cấp 12 115/200 Cấp 10 48/50 Cấp 12 46/200 Cấp 11 147/100 Cấp 11 139/100 Cấp 11 198/100 Cấp 10 105/50 Cấp 12 37/200 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/1 Cấp 11 3/10 Cấp 11 9/10 Cấp 11 4/10 Cấp 11 11/10 Cấp 11 7/10 Cấp 10 2/4 Cấp 13 0/1 Cấp 12 4/20 Cấp 13 0/1 Cấp 12 1/20 Cấp 9 4/2 Cấp 11 4/10 Cấp 11 7/10 Cấp 11 6/10 Cấp 11 3/10

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27

Đường đến tối đa (30/91)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4992/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
21/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 979Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
800/800
623/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 377Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
520/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 480Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
267/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 733Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
456/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 544Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
466/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 534Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
203/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 797Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
748/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
800/800
507/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 493Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
467/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 533Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
121/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 879Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
100/100
49/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
95/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 205Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
100/100
27/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
81/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
66/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
79/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
30/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
41/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
138/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
100/100
120/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 80Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
100/100
60/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 140Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
115/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 85Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
46/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
100/100
47/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
100/100
39/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
100/100
98/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
37/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
11 13
13
11 13
11 13
13
13
13
11 13
13
12 13
13
13
11 13
11 13
11 13
13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
12 13
11 13
11 12 13
13
13
13
11 12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
11 12 13
11 12 13
13
11 12 13
12 13
13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 12 13
10 13
12 13
12 13
12 13
11 13
13
13
13
12 13
12 13
13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
10 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
12 13
13
13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
10 13
13
12 13
13
12 13
9 10 13
11 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord