antrax

#9RRLRGGCU

8

3 691

3 760

los del 6 D

Co-leader

Skeletons Cấp 7 544/200 Ice Spirit Cấp 7 53/200 Goblins Cấp 6 135/100 Spear Goblins Cấp 7 188/200 Zap Cấp 7 128/200 Bats Cấp 7 129/200 Fire Spirits Cấp 5 180/50 Giant Snowball Cấp 7 42/200 Archers Cấp 7 159/200 Arrows Cấp 7 226/200 Knight Cấp 7 14/200 Minion Cấp 6 112/100 Bomber Cấp 7 85/200 Cannon Cấp 6 148/100 Skeleton Barrel Cấp 7 42/200 Goblin Gang Cấp 6 108/100 Firecracker   Mortar Cấp 7 130/200 Tesla Cấp 4 189/20 Barbarians Cấp 6 180/100 Minion Horde Cấp 6 167/100 Rascals Cấp 6 99/100 Royal Giant Cấp 6 172/100 Elite Barbarians Cấp 7 4/200 Royal Recruits Cấp 6 151/100 Heal Cấp 5 26/10 Ice Golem Cấp 5 51/10 Tombstone Cấp 7 24/50 Mega Minion Cấp 7 63/50 Dart Goblin Cấp 5 38/10 Earthquake Cấp 7 19/50 Elixir Golem   Fireball Cấp 7 20/50 Mini P.E.K.K.A Cấp 7 33/50 Musketeer Cấp 7 23/50 Hog Rider Cấp 6 34/20 Valkyrie Cấp 8 7/100 Battle Ram Cấp 6 44/20 Furnace Cấp 7 49/50 Flying Machine Cấp 6 15/20 Bomb Tower Cấp 6 48/20 Zappies Cấp 3 37/2 Battle Healer   Goblin Cage Cấp 3 28/2 Giant Cấp 6 35/20 Goblin Hut Cấp 6 47/20 Inferno Tower Cấp 7 22/50 Wizard Cấp 7 40/50 Royal Hogs Cấp 6 61/20 Rocket Cấp 6 20/20 Elixir Collector Cấp 6 44/20 Barbarian Hut Cấp 6 22/20 Three Musketeers Cấp 4 34/4 Mirror Cấp 6 1/2 Wall Breakers Cấp 7 2/4 Barbarian Barrel Cấp 8 6/10 Rage Cấp 8 2/10 Skeleton Army Cấp 7 1/4 Goblin Barrel Cấp 7 7/4 Tornado Cấp 8 7/10 Guards Cấp 7 1/4 Clone Cấp 7 0/4 Baby Dragon Cấp 8 0/10 Hunter Cấp 8 2/10 Poison Cấp 7 4/4 Dark Prince Cấp 9 3/20 Freeze Cấp 7 1/4 Prince Cấp 7 3/4 Witch Cấp 8 2/10 Balloon Cấp 9 3/20 Bowler Cấp 7 3/4 Cannon Cart Cấp 7 2/4 Electro Dragon Cấp 6 4/2 Executioner Cấp 6 1/2 Giant Skeleton Cấp 6 10/2 Lightning Cấp 7 3/4 X-Bow Cấp 7 0/4 Goblin Giant Cấp 7 4/4 P.E.K.K.A Cấp 8 7/10 Golem Cấp 7 4/4 The Log   Miner Cấp 9 1/2 Princess   Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit   Fisherman   Royal Ghost   Magic Archer   Night Witch   Inferno Dragon Cấp 9 1/2 Lumberjack Cấp 9 1/2 Electro Wizard   Ram Rider   Graveyard   Sparky Cấp 9 1/2 Lava Hound   Mega Knight  

Thẻ còn thiếu (15/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 12)

Huyền thoại (12/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (7/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
344/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 56Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
53/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 547Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
35/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 565Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
188/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 412Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
128/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 472Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
129/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 471Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
30/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 570Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
42/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 558Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
159/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 441Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
26/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 374Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
14/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 586Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
12/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 588Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
85/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 515Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
48/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 552Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
42/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 558Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
8/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 592Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
130/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 470Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
100/100
19/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→7: 1550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 581Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
80/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 520Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
67/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 533Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
99/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 601Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
72/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 528Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
4/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 596Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
51/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 549Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
10/10
16/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
10/10
20/20
21/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
24/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
50/50
13/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
10/10
20/20
8/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
19/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
20/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
33/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
23/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
20/20
14/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
7/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
20/20
24/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
49/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 101Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
15/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 155Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
20/20
28/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
1/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2/2
4/4
10/10
12/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
20/20
15/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
20/20
27/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
22/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 128Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
40/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
20/20
41/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
20/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
20/20
24/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
20/20
2/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 148Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
4/4
10/10
20/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→7: 1550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần

Huyền thoại (5/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 8)

-5 -4 -3 -2 -1 +1
7 8
7 8
6 7 8
7 8
7 8
7 8
5 7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
6 7 8
7 8
6 7 8
7 8
6 7 8
7 8
4 7 8
6 7 8
6 7 8
6 8
6 7 8
7 8
6 7 8
5 6 8
5 7 8
7 8
7 8
5 7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
6 7 8
8
6 7 8
7 8
6 8
6 7 8
3 7 8
3 6 8
6 7 8
6 7 8
7 8
7 8
6 7 8
6 7 8
6 7 8
6 7 8
4 7 8
6 8
7 8
8
8
7 8
7 8
8
7 8
7 8
8
8
7 8
8 9
7 8
7 8
8
8 9
7 8
7 8
6 7 8
6 8
6 8
7 8
7 8
7 8
8
7 8
8 9
8 9
8 9
8 9
8 9

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord