⚡ŤÃBÃÇMÃŇ⚡

#9RLUQPP2

13

5 341

6 538

Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 12 5000/5000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 9 8800/800 Cấp 13 0/250 Cấp 10 8000/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 2200/400 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 10 2200/400 Cấp 12 1000/1000 Cấp 13 0/50 Cấp 10 2200/400 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 10 2200/400 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 9 370/20 Cấp 13 0/10 Cấp 11 300/100 Cấp 13 0/10 Cấp 6 96/2 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 9 370/20 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 9 370/20 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 13 0/10 Cấp 12 200/200 Cấp 10 350/50 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 9 370/20 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 12 20/20 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 13 0/1 Cấp 11 10/10 Cấp 13 0/1 Cấp 10 8/4

Tiêu chuẩn giải đấu (90/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
20/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26

Đường đến tối đa (68/91)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
20/20
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
10/10
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
20/20
50/50
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
9 13
13
10 13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
10 13
10 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
10 13
12 13
13
10 13
13
13
10 13
13
13
13
13
9 13
13
11 13
13
6 11 13
13
13
13
9 13
13
13
13
12 13
13
13
9 13
13
13
12 13
13
12 13
10 13
13
13
9 13
13
13
13
13
13
13
13
13
12 13
13
13
13
13
13
13
11 12 13
13
10 11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord