fares

#9RLP9GCY

13

5 035

6 010

Không có hội

Thẻ còn thiếu (1/96)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (87/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
5/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
10/10
3/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 17
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 25
4/4
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 21
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25

Đường đến tối đa (28/96)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
800/800
19/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 981Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
800/800
679/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
239/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1561Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
400/400
2/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1798Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
800/800
705/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
800/800
465/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 535Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
800/800
222/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 778Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
800/800
569/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 431Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
100/100
200/200
400/400
403/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1397Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
100/100
200/200
217/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1983Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
400/400
800/800
231/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 769Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
200/200
400/400
800/800
318/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 682Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
355/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1445Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
400/400
800/800
244/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 756Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
323/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 677Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
800/800
645/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
50/50
100/100
25/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
92/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 208Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
50/50
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
100/100
12/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
89/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 111Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
46/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
187/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
90/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
50/50
48/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 252Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
20/20
50/50
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
50/50
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
70/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 230Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
100/100
12/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
157/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 43Thời gian yêu cầu:  ~11 tuần
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
12 13
13
12 13
13
13
13
13
12 13
11 13
13
13
12 13
11 13
11 13
13
8 13
13
12 13
10 13
13
10 13
13
9 13
9 12 13
13
11 12 13
10 11 13
13
10 11 13
5 13
13
13
13
13
11 12 13
11 12 13
13
11 12 13
11 12 13
8 11 13
8 10 13
13
10 12 13
9 12 13
13
10 11 13
13
10 12 13
8 12 13
10 12 13
10 12 13
9 10 13
13
10 11 13
10 11 13
13
10 11 13
11 12 13
7 12 13
10 11 13
10 11 13
13
11 13
13
12 13
8 13
11 13
9 11 13
7 11 13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
11 13
11 12 13
10 11 13
12 13
11 13
13
10 13
13
10 13
11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 13
11 13
10 13
11 12 13
13
10 13
9 11 13
10 11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord