جوكر

#9RJ2VY8PY

10

5 021

5 021

Không có hội

Thẻ còn thiếu (5/94)

Huyền thoại (5/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (49/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
129/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 471Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
13/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
10/10
14/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
24/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
5/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 95Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
8/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
24/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (12/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (0/94)

9 10 11 12 13
400/400
690/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8110Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
681/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8119Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
800/800
161/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7839Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
122/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7878Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
497/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8303Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
800/800
40/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7960Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
456/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8344Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
174/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8626Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
347/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8453Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
618/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 8182Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
241/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8559Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
562/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 8238Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
120/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7880Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
800/800
172/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7828Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
1618/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5382Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
401/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7599Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
305/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 8495Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
560/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8240Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
271/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8529Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
109/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8691Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
480/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7520Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
711/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8089Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
377/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8423Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
100/100
145/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2255Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
100/100
180/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2220Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
120/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2280Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
71/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2329Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
171/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2029Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
200/200
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
64/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2336Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
191/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2009Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
104/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2296Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
139/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2261Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
76/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2324Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
100/100
160/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2240Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
200/200
81/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2119Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
119/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2281Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
48/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2352Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
126/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2274Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
30/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2170Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
116/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2084Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
100/100
88/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2312Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
200/200
57/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2143Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
7/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 363Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 9 10
5 7 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
7 9 10
8 9 10
9 10
6 9 10
8 9 10
6 9 10
6 9 10
6 9 10
10 11
7 10
6 9 10
7 9 10
8 9 10
8 9 10
10
9 10
7 9 10
7 9 10
7 9 10
8 9 10
9 10
5 8 10
3 6 10
10
7 10
8 9 10
10
9 10
7 9 10
9 10
7 9 10
5 8 10
3 8 10
3 7 10
9 10
9 10
8 9 10
9 10
6 8 10
10
10
8 9 10
9 10
9 10
10
7 8 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
7 8 10
9 10
9 10
10
8 9 10
10
9 10
9 10
9 10
6 9 10
7 9 10
7 9 10
8 10
9 10
8 9 10
8 10
6 8 10
10
10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
10
9 10
9 10
10
9 10
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord