¤KONAN¤

#9R8VGY88

13

5 523

6 031

Tiêu chuẩn giải đấu (95/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
48/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21

Đường đến tối đa (11/96)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
4370/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 630Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
400/400
800/800
963/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 37Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
676/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1124Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
392/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1408Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
926/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 74Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
935/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 65Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
999/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
977/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 23Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
800/800
900/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 100Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
950/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 50Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
801/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
996/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
197/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
130/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 70Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
111/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 89Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
50/50
100/100
86/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
100/100
135/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 65Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
100/100
47/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
100/100
66/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
100/100
49/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
65/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
128/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 72Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
68/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
99/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 101Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
39/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
103/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
118/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 82Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
136/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
78/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
50/50
100/100
48/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
109/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
50/50
100/100
28/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
84/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 116Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
100/100
102/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
13
12 13
11 13
13
12 13
13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
11 13
13
11 13
12 13
12 13
12 13
10 13
13
10 13
9 12 13
10 13
11 13
9 12 13
12 13
10 13
12 13
12 13
10 11 13
11 13
13
13
13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
10 13
11 12 13
7 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
10 13
12 13
12 13
12 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
12 13
10 12 13
10 11 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 13
13
12 13
11 13
12 13
11 13
12 13
11 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)