ЖНЕЦ

#9QVGG2R8G

10

4 308

4 621

Blinoedi

Co-leader

Thẻ còn thiếu (6/95)

Huyền thoại (6/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (24/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
187/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
393/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
147/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
343/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
341/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 59Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
168/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
248/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
317/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 83Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
50/50
100/100
200/200
267/400
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
128/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
59/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
86/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
55/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 45Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
21/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 129Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2/2
1/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→4: 50Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
46/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 54Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
65/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 35Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
91/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
50/50
45/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
11/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 139Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
42/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 58Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
10/10
20/20
50/50
59/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 41Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
65/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 35Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
9/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 91Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
16/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 84Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
50/50
12/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
18/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
54/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 46Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
24/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 76Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
68/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 32Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
9/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (11/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
1 8 10
10
8 9 10
8 9 10
10
7 8 10
8 9 10
1 8 10
9 10
8 10
9 10
10 11
8 10
7 9 10
8 9 10
8 10
7 8 10
1 8 10
5 8 10
8 10
8 9 10
8 9 10
1 8 10
1 9 10
3 9 10
7 9 10
7 8 10
9 10
8 10
3 7 10
3 4 10
9 10
8 10
8 10
8 10
7 8 10
10 11
3 7 10
8 10
5 8 10
3 8 10
3 8 10
6 9 10
5 8 10
7 8 10
7 10
3 9 10
7 9 10
3 8 10
4 8 10
3 8 10
6 7 10
6 8 10
6 9 10
6 9 10
6 8 10
7 8 10
8 9 10
7 8 10
6 8 10
8 9 10
9 10
10 11
8 9 10
7 9 10
8 10
7 8 10
8 10
6 8 10
7 8 10
6 9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
6 9 10
6 8 10
10 11
9 10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
10
10
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord