Teddyboy2000

#9QQ8JLVQ

13

5 088

5 512

RD809

Thành viên

Skeletons Cấp 11 7000/2000 Ice Spirit Cấp 11 7000/2000 Goblins Cấp 11 7000/2000 Spear Goblins Cấp 12 5000/5000 Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Cấp 8 8516/400 Archers Cấp 11 7000/2000 Arrows Cấp 12 4960/5000 Knight Cấp 12 4992/5000 Minion Cấp 12 5000/5000 Bomber Cannon Cấp 8 9200/400 Skeleton Barrel Cấp 9 8800/800 Goblin Gang Firecracker Cấp 10 393/1000 Mortar Cấp 12 5000/5000 Tesla Cấp 11 7000/2000 Barbarians Cấp 11 7000/2000 Minion Horde Rascals Cấp 11 7000/2000 Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Cấp 10 7524/1000 Heal Cấp 7 1951/50 Ice Golem Cấp 8 1758/100 Tombstone Cấp 9 1658/200 Mega Minion Cấp 11 1112/800 Dart Goblin Cấp 10 1523/400 Earthquake Cấp 6 887/20 Elixir Golem Cấp 8 116/100 Fireball Cấp 12 92/1000 Mini P.E.K.K.A Cấp 12 446/1000 Musketeer Cấp 12 276/1000 Hog Rider Cấp 12 252/1000 Valkyrie Cấp 11 620/800 Battle Ram Cấp 11 1320/800 Furnace Cấp 12 251/1000 Flying Machine Cấp 11 1006/800 Bomb Tower Cấp 6 2065/20 Zappies Cấp 4 1668/4 Battle Healer Cấp 10 130/400 Goblin Cage Cấp 10 552/400 Giant Cấp 11 975/800 Goblin Hut Cấp 11 1251/800 Inferno Tower Cấp 11 1313/800 Wizard Cấp 12 457/1000 Royal Hogs Cấp 10 871/400 Rocket Cấp 11 1290/800 Elixir Collector Cấp 11 1124/800 Barbarian Hut Cấp 11 1313/800 Three Musketeers Cấp 11 1084/800 Mirror Cấp 11 112/100 Wall Breakers Cấp 10 57/50 Barbarian Barrel Cấp 11 10/100 Rage Cấp 12 29/200 Skeleton Army Cấp 12 53/200 Goblin Barrel Cấp 12 41/200 Tornado Cấp 10 121/50 Guards Cấp 11 91/100 Clone Cấp 11 109/100 Baby Dragon Cấp 12 83/200 Hunter Cấp 11 103/100 Poison Cấp 11 51/100 Dark Prince Cấp 12 32/200 Freeze Cấp 11 91/100 Prince Witch Cấp 12 53/200 Balloon Cấp 12 5/200 Bowler Cấp 10 92/50 Cannon Cart Cấp 7 177/4 Electro Dragon Cấp 9 87/20 Executioner Cấp 12 49/200 Giant Skeleton Cấp 11 110/100 Lightning Cấp 11 143/100 X-Bow Cấp 10 174/50 Goblin Giant Cấp 9 115/20 P.E.K.K.A Cấp 12 14/200 Golem Cấp 11 105/100 The Log Cấp 11 0/10 Miner Cấp 10 1/4 Princess Cấp 12 1/20 Ice Wizard Cấp 12 1/20 Bandit Cấp 11 0/10 Fisherman Cấp 10 5/4 Royal Ghost Cấp 10 3/4 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 11 0/10 Inferno Dragon Cấp 11 3/10 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 11 0/10 Ram Rider Cấp 10 3/4 Graveyard Cấp 11 6/10 Sparky Cấp 12 0/20 Lava Hound Cấp 10 5/4 Mega Knight Cấp 10 3/4

Tiêu chuẩn giải đấu (88/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31

Đường đến tối đa (9/97)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4316/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 684Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
4960/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 40Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
4992/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
393/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7607Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
4524/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 476Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
451/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 549Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
258/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 742Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
200/200
400/400
800/800
258/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 742Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
312/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 688Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
323/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 677Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
100/100
200/200
400/400
187/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1613Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
16/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2384Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
92/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 908Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
446/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 554Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
276/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 724Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
252/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 748Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
620/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1180Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
800/800
520/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 480Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
251/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 749Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
800/800
206/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 794Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
565/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 435Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
168/1000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 832Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
130/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2070Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
400/400
152/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1648Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
800/800
175/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 825Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
451/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 549Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
800/800
513/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 487Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
457/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 543Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
471/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1329Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
800/800
490/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 510Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
800/800
324/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 676Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
513/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 487Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
284/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 716Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
100/100
12/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
29/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
53/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
41/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 159Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
50/50
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
83/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
32/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
53/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 147Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
5/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
50/50
42/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
50/50
97/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 203Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
49/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
100/100
10/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
100/100
43/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
50/50
100/100
24/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
20/20
50/50
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
14/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần

Star points (2/97)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Zap 10 000
Bats 25 000
Fire Spirits 10 000
Bomber 15 000
Goblin Gang 45 000
Minion Horde 45 000
Royal Giant 15 000
Elite Barbarians 25 000
Prince 10 000
Total upgrade cost 200 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
11 13
11 13
12 13
13
13
13
8 12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
13
8 13
9 13
13
10 13
12 13
11 13
11 13
13
11 13
13
13
10 12 13
7 12 13
8 12 13
9 12 13
11 12 13
10 12 13
6 11 13
8 9 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
11 12 13
12 13
11 12 13
6 12 13
4 12 13
10 13
10 11 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
10 11 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
12 13
12 13
12 13
10 11 13
11 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 13
12 13
11 13
13
12 13
12 13
10 11 13
7 11 13
9 11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
9 11 13
12 13
11 12 13
11 13
10 13
12 13
12 13
11 13
10 11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 13
11 13
12 13
10 11 13
10 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord