Youtube Mhero1

#9Q9LP9JV

13

5 526

6 474

Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 13 0/250 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 13 0/250 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 8 9200/400 Cấp 13 0/250 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 7 9400/200 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 12 5000/5000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 9 8800/800 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 11 7000/2000 Cấp 10 8000/1000 Cấp 10 1757/400 Cấp 10 1578/400 Cấp 10 1730/400 Cấp 9 1533/200 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1346/800 Cấp 9 1748/200 Cấp 9 1309/200 Cấp 13 0/50 Cấp 13 0/50 Cấp 11 1244/800 Cấp 9 1925/200 Cấp 11 1150/800 Cấp 13 0/50 Cấp 10 1477/400 Cấp 10 1353/400 Cấp 9 2206/200 Cấp 10 1655/400 Cấp 13 0/50 Cấp 10 1086/400 Cấp 9 1301/200 Cấp 9 1503/200 Cấp 7 1765/50 Cấp 10 1363/400 Cấp 10 108/50 Cấp 11 68/100 Cấp 9 172/20 Cấp 9 141/20 Cấp 8 8/10 Cấp 13 0/10 Cấp 13 0/10 Cấp 10 125/50 Cấp 9 154/20 Cấp 9 152/20 Cấp 9 168/20 Cấp 11 80/100 Cấp 9 246/20 Cấp 10 85/50 Cấp 10 180/50 Cấp 9 109/20 Cấp 9 138/20 Cấp 9 151/20 Cấp 11 120/100 Cấp 9 84/20 Cấp 12 200/200 Cấp 9 178/20 Cấp 11 77/100 Cấp 9 131/20 Cấp 9 89/20 Cấp 11 125/100 Cấp 11 150/100 Cấp 11 1/10 Cấp 11 9/10 Cấp 11 4/10 Cấp 11 2/10 Cấp 11 11/10 Cấp 10 4/4 Cấp 10 3/4 Cấp 11 3/10 Cấp 11 1/10 Cấp 9 4/2 Cấp 11 5/10 Cấp 9 1/2 Cấp 10 9/4 Cấp 9 3/2 Cấp 11 6/10 Cấp 10 5/4

Tiêu chuẩn giải đấu (87/91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần

Huyền thoại (16/16)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (12/91)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
557/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 443Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
378/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 622Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
400/400
800/800
530/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 470Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
200/200
400/400
800/800
133/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 867Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
800/800
546/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 454Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
200/200
400/400
800/800
348/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 652Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
200/200
400/400
709/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1091Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
800/800
444/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 556Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
200/200
400/400
800/800
525/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 475Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
350/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 650Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
277/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 723Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
800/800
153/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 847Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
200/200
400/400
800/800
806/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
455/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 545Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
400/400
686/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1114Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
200/200
400/400
701/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1099Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
200/200
400/400
800/800
103/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 897Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
265/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 735Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
163/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 837Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
50/50
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
20/20
50/50
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
20/20
50/50
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
20/20
50/50
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
20/20
50/50
98/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
20/20
50/50
100/100
76/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
20/20
50/50
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
20/20
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
50/50
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
100/100
20/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
20/20
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
100/100
25/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
100/100
50/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
13
10 13
10 13
13
10 13
11 13
8 13
13
10 13
10 13
7 13
10 13
10 13
10 13
9 13
12 13
10 13
9 13
10 13
10 13
11 13
10 13
10 12 13
10 12 13
10 12 13
9 12 13
13
11 12 13
9 12 13
9 11 13
13
13
11 12 13
9 12 13
11 12 13
13
10 12 13
10 12 13
9 12 13
10 12 13
13
10 11 13
9 11 13
9 12 13
7 12 13
10 12 13
10 11 13
11 13
9 12 13
9 11 13
8 13
13
13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
11 13
9 12 13
10 11 13
10 12 13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
11 12 13
9 11 13
12 13
9 12 13
11 13
9 11 13
9 11 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
9 10 13
11 13
9 13
10 11 13
9 10 13
11 13
10 11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord