CR7(VISHAL)

#9PCLGRVP2

12

5 481

5 788

Cấp 12 4065/5000 Cấp 8 5392/400 Cấp 10 4277/1000 Cấp 12 3218/5000 Cấp 10 2892/1000 Cấp 10 3808/1000 Cấp 10 2965/1000 Cấp 6 4603/100 Cấp 8 4666/400 Cấp 11 2398/2000 Cấp 7 4686/200 Cấp 11 2303/2000 Cấp 6 5644/100 Cấp 11 2737/2000 Cấp 5 5917/50 Cấp 10 2769/1000 Cấp 9 6065/800 Cấp 11 2958/2000 Cấp 1 4410/2 Cấp 5 5249/50 Cấp 6 4685/100 Cấp 1 4821/2 Cấp 9 706/200 Cấp 12 784/1000 Cấp 5 1052/10 Cấp 7 441/50 Cấp 10 307/400 Cấp 8 196/100 Cấp 8 430/100 Cấp 9 482/200 Cấp 6 888/20 Cấp 7 655/50 Cấp 9 513/200 Cấp 10 459/400 Cấp 8 706/100 Cấp 3 164/2 Cấp 11 527/800 Cấp 7 965/50 Cấp 10 434/400 Cấp 7 450/50 Cấp 9 619/200 Cấp 10 382/400 Cấp 5 901/10 Cấp 5 1084/10 Cấp 5 1207/10 Cấp 8 64/10 Cấp 10 42/50 Cấp 7 65/4 Cấp 7 130/4 Cấp 6 30/2 Cấp 10 31/50 Cấp 10 77/50 Cấp 7 101/4 Cấp 6 67/2 Cấp 7 49/4 Cấp 7 130/4 Cấp 9 16/20 Cấp 6 89/2 Cấp 6 78/2 Cấp 9 34/20 Cấp 12 180/200 Cấp 8 46/10 Cấp 7 55/4 Cấp 6 58/2 Cấp 9 22/20 Cấp 9 18/20 Cấp 7 39/4 Cấp 7 77/4 Cấp 7 101/4 Cấp 6 109/2 Cấp 7 19/4 Cấp 9 76/20 Cấp 11 0/10 Cấp 10 2/4 Cấp 9 3/2 Cấp 9 2/2 Cấp 10 1/4 Cấp 10 4/4   Cấp 10 2/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 4/2 Cấp 10 3/4 Cấp 9 5/2 Cấp 10 1/4

Thẻ còn thiếu (1/94)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (52/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
78/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 22Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (6/94)

9 10 11 12 13
4065/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 935Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1192/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 3808Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
2000/2000
1277/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3723Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
3218/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1782Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
1000/1000
1892/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5108Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
2000/2000
808/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4192Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1000/1000
1965/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5035Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
403/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4597Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
466/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4534Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
2000/2000
398/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4602Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
486/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4514Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
2000/2000
303/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4697Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1444/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3556Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
737/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4263Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1717/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3283Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
1769/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5231Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2265/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2735Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
2000/2000
958/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4042Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
210/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4790Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1049/5000
Chi phí nâng cấp 5→12: 85400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 3951Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
485/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4515Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
621/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4379Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
200/200
400/400
106/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1694Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
784/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
100/100
200/200
400/400
352/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1448Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
100/100
200/200
141/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2059Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
307/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1893Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
100/100
96/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2304Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
200/200
130/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2070Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
200/200
282/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1918Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
400/400
188/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1612Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
100/100
200/200
355/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1845Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
200/200
313/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1887Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
400/400
59/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1741Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
400/400
6/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1794Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
527/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1273Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
100/100
200/200
400/400
265/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1535Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
400/400
34/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1766Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
150/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2050Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
200/200
400/400
19/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1781Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
382/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1818Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
201/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1599Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
100/100
200/200
400/400
384/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1416Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
100/100
200/200
400/400
507/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1293Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
10/10
20/20
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
180/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
10/10
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 322Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
12
12 13
8 12
10 12
12
10 11 12
10 12
10 11 12
6 12
8 12
11 12
7 12
11 12
12 13
6 12
11 12
5 12
10 11 12
9 12
11 12
1 11 12
5 12
6 12
1 12
9 11 12
12
5 11 12
7 10 12
10 12
8 9 12
12 13
8 10 12
12 13
12 13
9 10 12
6 11 12
7 10 12
9 10 12
10 11 12
8 11 12
3 8 12
11 12
7 11 12
10 11 12
7 10 12
9 11 12
10 12
5 11 12
5 11 12
5 11 12
8 10 12
10 12
7 10 12
7 11 12
6 9 12
10 12
10 11 12
7 11 12
6 10 12
7 10 12
7 11 12
9 12
6 11 12
6 10 12
9 10 12
12
8 10 12
7 10 12
6 10 12
9 10 12
9 12
7 10 12
7 10 12
7 11 12
6 11 12
7 9 12
9 11 12
12 13
11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
10 12
9 10 12
9 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord