jeX

#9PC8CUV2

13

5 301

6 096

Skeletons Ice Spirit Goblins Cấp 12 5000/5000 Spear Goblins Zap Cấp 12 4993/5000 Bats Cấp 12 4742/5000 Fire Spirits Cấp 12 5000/5000 Giant Snowball Cấp 12 5000/5000 Archers Arrows Cấp 12 4985/5000 Knight Cấp 12 5000/5000 Minion Bomber Cấp 12 4974/5000 Cannon Skeleton Barrel Cấp 10 8000/1000 Goblin Gang Cấp 12 5000/5000 Firecracker Cấp 11 1955/2000 Mortar Cấp 11 7000/2000 Tesla Cấp 12 5000/5000 Barbarians Minion Horde Cấp 12 5000/5000 Rascals Cấp 12 5000/5000 Royal Giant Elite Barbarians Cấp 12 5000/5000 Royal Recruits Cấp 11 7000/2000 Heal Cấp 10 1635/400 Ice Golem Tombstone Cấp 11 1800/800 Mega Minion Cấp 12 1000/1000 Dart Goblin Cấp 11 1602/800 Earthquake Cấp 11 260/800 Elixir Golem Cấp 9 402/200 Fireball Mini P.E.K.K.A Cấp 12 1000/1000 Musketeer Hog Rider Valkyrie Cấp 12 998/1000 Battle Ram Furnace Cấp 12 960/1000 Flying Machine Cấp 11 1333/800 Bomb Tower Cấp 12 937/1000 Zappies Cấp 10 1447/400 Battle Healer Cấp 9 175/200 Goblin Cage Cấp 3 868/2 Giant Goblin Hut Cấp 11 1800/800 Inferno Tower Cấp 10 2194/400 Wizard Royal Hogs Cấp 10 1569/400 Rocket Cấp 10 2051/400 Elixir Collector Cấp 11 1800/800 Barbarian Hut Cấp 11 1471/800 Three Musketeers Cấp 12 1000/1000 Mirror Cấp 11 88/100 Wall Breakers Cấp 11 102/100 Barbarian Barrel Cấp 12 73/200 Rage Cấp 11 219/100 Skeleton Army Cấp 11 84/100 Goblin Barrel Cấp 11 85/100 Tornado Cấp 12 125/200 Guards Clone Cấp 10 168/50 Baby Dragon Hunter Cấp 11 89/100 Poison Cấp 12 10/200 Dark Prince Cấp 10 139/50 Freeze Prince Cấp 11 100/100 Witch Cấp 11 81/100 Balloon Cấp 12 123/200 Bowler Cấp 10 128/50 Cannon Cart Cấp 10 125/50 Electro Dragon Cấp 10 108/50 Executioner Cấp 11 13/100 Giant Skeleton Cấp 11 169/100 Lightning Cấp 12 28/200 X-Bow Cấp 10 186/50 Goblin Giant Cấp 10 71/50 P.E.K.K.A Cấp 12 87/200 Golem Cấp 10 166/50 The Log Miner Cấp 12 3/20 Princess Ice Wizard Cấp 12 14/20 Bandit Cấp 11 7/10 Fisherman Cấp 10 0/4 Royal Ghost Cấp 11 5/10 Magic Archer Cấp 11 3/10 Night Witch Cấp 10 2/4 Inferno Dragon Cấp 10 3/4 Lumberjack Cấp 11 3/10 Electro Wizard Cấp 11 0/10 Ram Rider Cấp 10 2/4 Graveyard Cấp 11 1/10 Sparky Cấp 11 3/10 Lava Hound Cấp 11 6/10 Mega Knight Cấp 11 0/10

Tiêu chuẩn giải đấu (96/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
3/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 17
14/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 6
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (20/97)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4993/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
4742/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4985/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4974/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 26Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1955/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5045Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
435/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 565Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
802/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
260/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1540Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
200/200
202/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1998Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
998/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
960/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 40Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
800/800
533/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 467Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
937/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 63Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
400/400
800/800
247/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 753Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
175/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2225Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
100/100
200/200
400/400
168/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1632Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
994/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
369/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 631Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
851/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
671/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
73/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
100/100
119/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 81Thời gian yêu cầu:  ~21 tuần
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
125/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
50/50
100/100
18/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
123/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
50/50
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
100/100
69/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
28/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
100/100
36/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
87/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 113Thời gian yêu cầu:  ~29 tuần
50/50
100/100
16/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần

Star points (3/97)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Skeletons 45 000
Ice Spirit 10 000
Spear Goblins 45 000
Archers 25 000
Cannon 45 000
Royal Giant 15 000
Ice Golem 10 000
Musketeer 15 000
Giant 15 000
Wizard 25 000
The Log 10 000
Total upgrade cost 260 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
13
12 13
13
10 13
12 13
11 13
11 13
12 13
13
12 13
12 13
13
12 13
11 13
10 12 13
13
11 13
12 13
11 12 13
11 13
9 10 13
13
12 13
13
13
12 13
13
12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
9 13
3 11 13
13
11 13
10 12 13
13
10 12 13
10 12 13
11 13
11 12 13
12 13
11 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 13
11 13
12 13
13
10 12 13
13
11 13
12 13
10 11 13
13
11 12 13
11 13
12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
11 12 13
12 13
10 12 13
10 11 13
12 13
10 12 13
13
12 13
13
12 13
11 13
10 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord