EpicPants

#9LJRUCRPQ

12

4 604

5 001

Cấp 11 1019/2000 Cấp 11 1473/2000 Cấp 10 1669/1000 Cấp 10 2166/1000 Cấp 11 2244/2000 Cấp 11 1279/2000 Cấp 11 2069/2000 Cấp 11 1194/2000 Cấp 10 3283/1000 Cấp 12 5000/5000 Cấp 11 256/2000 Cấp 10 1729/1000 Cấp 11 1336/2000 Cấp 10 1948/1000 Cấp 10 2341/1000 Cấp 10 1151/1000 Cấp 10 3102/1000 Cấp 11 2105/2000 Cấp 10 2121/1000 Cấp 11 846/2000 Cấp 10 1318/1000 Cấp 11 2208/2000 Cấp 12 1247/5000 Cấp 10 1393/1000 Cấp 10 485/400 Cấp 10 186/400 Cấp 10 501/400 Cấp 10 346/400 Cấp 12 47/1000 Cấp 10 65/400   Cấp 12 193/1000 Cấp 10 356/400 Cấp 10 79/400 Cấp 12 788/1000 Cấp 12 168/1000 Cấp 10 327/400 Cấp 11 340/800 Cấp 10 386/400 Cấp 10 380/400 Cấp 6 731/20 Cấp 9 81/200 Cấp 10 429/400 Cấp 10 395/400 Cấp 12 119/1000 Cấp 11 298/800 Cấp 10 419/400 Cấp 10 172/400 Cấp 10 364/400 Cấp 10 332/400 Cấp 10 472/400 Cấp 9 13/20 Cấp 11 10/100 Cấp 10 91/50 Cấp 12 163/200 Cấp 11 23/100 Cấp 12 7/200 Cấp 10 34/50 Cấp 10 49/50 Cấp 9 15/20 Cấp 10 27/50 Cấp 10 19/50 Cấp 10 27/50 Cấp 11 20/100 Cấp 10 48/50 Cấp 9 16/20 Cấp 10 15/50 Cấp 10 23/50 Cấp 7 55/4 Cấp 10 3/50 Cấp 9 2/20 Cấp 10 47/50 Cấp 11 28/100 Cấp 9 66/20 Cấp 9 44/20 Cấp 9 9/20 Cấp 9 8/20 Cấp 12 1/20 Cấp 10 2/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 1/4 Cấp 11 1/10 Cấp 9 1/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 1/2 Cấp 10 4/4 Cấp 12 2/20 Cấp 10 0/4 Cấp 12 4/20 Cấp 10 1/4 Cấp 10 2/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 0/4 Cấp 10 1/4

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (92/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (1/95)

9 10 11 12 13
1019/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5981Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
1473/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5527Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
1000/1000
669/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6331Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
1166/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5834Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
2000/2000
244/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4756Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1279/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5721Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
2000/2000
69/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4931Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1194/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5806Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1000/1000
2000/2000
283/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4717Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
256/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6744Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
1000/1000
729/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6271Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1336/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5664Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
948/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6052Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
1000/1000
1341/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5659Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
1000/1000
151/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6849Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1000/1000
2000/2000
102/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4898Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2000/2000
105/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4895Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1000/1000
1121/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5879Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
846/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6154Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
318/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6682Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
2000/2000
208/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4792Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1247/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3753Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
1000/1000
393/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6607Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
400/400
85/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1715Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
186/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2014Thời gian yêu cầu:  ~168 ngày
400/400
101/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1699Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
346/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1854Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
47/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 953Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
65/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2135Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
193/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 807Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
356/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1844Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
79/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2121Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
788/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
168/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 832Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
327/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1873Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
340/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1460Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
386/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1814Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
380/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1820Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
100/100
200/200
400/400
31/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1769Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
81/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2319Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
400/400
29/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1771Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
395/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1805Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
119/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 881Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
298/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1502Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
400/400
19/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1781Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
172/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2028Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
364/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1836Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
332/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1868Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
400/400
72/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1728Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
41/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 259Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
163/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 37Thời gian yêu cầu:  ~10 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
7/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 193Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
34/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 316Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
12 13
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 11 12
10 12
12
10 12
12
10 12
10 12
12
12
10 12
11 12
10 12
10 12
6 10 12
9 12
10 11 12
10 12
12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
10 11 12
12 13
9 12
11 12
10 11 12
12
11 12
12
10 12
10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
11 12
10 12
9 12
10 12
10 12
7 10 12
10 12
9 12
10 12
11 12
9 10 12
9 10 12
9 12
9 12
12
10 12
9 12
10 12
11 12
9 12
9 10 12
9 12
10 11 12
12
10 12
12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
10 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord