Mc Lama

#9JL82LPYC

11

5 292

5 540

Big Bad Crew

Thành viên

Cấp 10 2545/1000 Cấp 10 2755/1000 Cấp 7 3464/200 Cấp 3 4010/10 Cấp 10 2995/1000 Cấp 12 3495/5000 Cấp 8 3576/400 Cấp 1 2730/2 Cấp 10 2700/1000 Cấp 10 2588/1000 Cấp 10 2904/1000 Cấp 9 2171/800 Cấp 9 4099/800 Cấp 10 2396/1000 Cấp 1 4150/2 Cấp 10 3394/1000 Cấp 1 3288/2 Cấp 11 3482/2000 Cấp 9 2856/800 Cấp 6 3111/100 Cấp 1 3034/2 Cấp 10 2961/1000 Cấp 10 2000/1000 Cấp 1 3442/2 Cấp 3 625/2 Cấp 10 318/400 Cấp 9 593/200 Cấp 3 457/2 Cấp 10 768/400 Cấp 3 122/2 Cấp 10 845/400 Cấp 12 990/1000 Cấp 10 381/400 Cấp 12 783/1000 Cấp 12 1000/1000 Cấp 9 661/200 Cấp 10 524/400 Cấp 9 522/200 Cấp 8 694/100 Cấp 3 677/2 Cấp 3 68/2 Cấp 10 223/400 Cấp 3 894/2 Cấp 12 197/1000 Cấp 10 371/400 Cấp 10 593/400 Cấp 3 733/2 Cấp 3 979/2 Cấp 4 598/4 Cấp 9 23/20 Cấp 8 42/10 Cấp 9 26/20 Cấp 10 61/50 Cấp 6 34/2 Cấp 10 42/50 Cấp 10 8/50 Cấp 7 52/4 Cấp 8 52/10 Cấp 8 67/10 Cấp 10 53/50 Cấp 6 67/2 Cấp 10 22/50 Cấp 8 42/10 Cấp 10 16/50 Cấp 10 50/50 Cấp 6 66/2 Cấp 9 34/20 Cấp 6 37/2 Cấp 10 58/50 Cấp 9 84/20 Cấp 10 53/50 Cấp 9 50/20 Cấp 6 90/2 Cấp 11 16/100 Cấp 8 89/10 Cấp 11 11/10 Cấp 10 4/4 Cấp 10 4/4 Cấp 10 0/4 Cấp 9 2/2 Cấp 10 1/4 Cấp 9 4/2 Cấp 9 6/2 Cấp 9 2/2 Cấp 10 3/4 Cấp 9 1/2 Cấp 10 3/4 Cấp 9 2/2 Cấp 9 3/2 Cấp 9 2/2 Cấp 9 3/2 Cấp 10 1/4

Tiêu chuẩn giải đấu (64/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
36/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
32/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (2/94)

9 10 11 12 13
1000/1000
1545/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5455Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
1755/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5245Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1264/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5736Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1810/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 5190Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
1000/1000
1995/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5005Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
3495/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1505Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1376/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5624Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
530/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6470Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
1000/1000
1700/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5300Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
1588/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5412Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
1000/1000
1904/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5096Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
800/800
1000/1000
371/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6629Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
299/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4701Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1000/1000
1396/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5604Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1950/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5050Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
1000/1000
2000/2000
394/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4606Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1088/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5912Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
2000/2000
1482/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3518Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
800/800
1000/1000
1056/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5944Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
800/800
1000/1000
911/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6089Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
800/800
1000/1000
834/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 6166Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
1961/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5039Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1000/1000
1000/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6000Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1242/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5758Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
100/100
200/200
325/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1875Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
318/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1882Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
200/200
393/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1807Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
100/100
200/200
157/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2043Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
400/400
368/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1432Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
445/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1355Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
990/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
381/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1819Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
783/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
61/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1739Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
400/400
124/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1676Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
200/200
322/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1878Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
100/100
200/200
394/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1806Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
100/100
200/200
377/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1823Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
223/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1977Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
200/200
400/400
194/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1606Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
197/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 803Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
371/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1829Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
400/400
193/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1607Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
100/100
200/200
400/400
33/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1767Thời gian yêu cầu:  ~148 ngày
100/100
200/200
400/400
279/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1521Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
100/100
200/200
298/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 1902Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
37/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 313Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
10 11
10 11
7 11
3 11
10 11
11 12
8 11
1 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 11 12
10 11
1 11
10 11 12
1 11
11 12
9 11
6 11
1 11
10 11
10 11
1 11
3 10 11
10 11
9 10 11
3 10 11
10 11
3 8 11
10 11
11 12
10 11
11 12
11 12 13
9 11
10 11
9 10 11
8 10 11
3 10 11
3 7 11
10 11
3 11
11 12
11 13
10 11
10 11
3 10 11
3 11
4 10 11
9 10 11
8 10 11
9 10 11
10 11
6 9 11
11 13
10 11
10 11
7 10 11
8 10 11
8 10 11
10 11
6 10 11
10 11
8 10 11
10 11
10 11
6 10 11
9 10 11
6 10 11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
6 11
11
8 11
11 12
10 11
10 11
10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 11
9 10 11
10 11
9 11
10 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
10 11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord