javigg12_

#9JL29Y9UJ

12

5 937

6 316

MOJO PICÓN

Thành viên

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (8/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
1948/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3052Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
2000/2000
2192/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2808Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
2000/2000
137/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4863Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
1279/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3721Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
2000/2000
249/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4751Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
698/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4302Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
893/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4107Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
2000/2000
445/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4555Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
2000/2000
551/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4449Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
322/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4678Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1925/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3075Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2880/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2120Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
2000/2000
222/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4778Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1358/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3642Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1363/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3637Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
889/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4111Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1351/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3649Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
1582/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 3418Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1396/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3604Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
834/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4166Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
200/200
400/400
150/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1650Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
400/400
170/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1630Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
224/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 776Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
486/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1314Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
181/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2219Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
400/400
144/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1656Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
57/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1743Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
397/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1803Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
186/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1614Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
400/400
269/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1531Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
118/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1682Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
200/200
400/400
316/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1484Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
200/200
400/400
483/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1317Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
200/200
400/400
195/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1605Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
200/200
134/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2066Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
400/400
105/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1695Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
200/200
400/400
344/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1456Thời gian yêu cầu:  ~122 ngày
523/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1277Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
200/200
400/400
190/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1610Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
200/200
400/400
297/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1503Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
506/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1294Thời gian yêu cầu:  ~108 ngày
200/200
400/400
286/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1514Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
400/400
411/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1389Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
200/200
400/400
215/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1585Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
20/20
50/50
68/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 232Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
20/20
46/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 304Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
20/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 280Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
47/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 303Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
50/50
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
85/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 215Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
9/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-3 -2 -1 +1
12 13
12 13
9 12
11 12
11 12
12
11 12
12
12 13
12
11 12
10 12
9 12
9 12
9 12
11 12
12
12 13
9 12
9 12
12
12
9 12
12
9 11 12
12 13
10 11 12
12
11 12
9 12
12 13
10 11 12
11 12
10 12
11 12
10 11 12
11 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
9 10 12
10 11 12
9 11 12
11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
9 11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
9 10 12
9 11 12
9 10 12
9 11 12
9 11 12
10 12
9 11 12
10 11 12
11 12
9 11 12
10 12
10 12
9 11 12
10 11 12
10 12
11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
11 12
9 10 12
10 12
12 13
11 12
12
10 12
12 13
10 11 12
10 12
10 12
10 11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
11 12
10 11 12

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord