Juan KiNg

#9J22QV2Q

9

4 259

4 374

fuxion

Thành viên

Thẻ còn thiếu (8/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (5/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (28/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
268/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
200/200
273/400
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
178/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
45/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
78/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 22Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
90/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
47/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→7: 1600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 103Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
97/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
71/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 29Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
52/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 48Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
54/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 46Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
18/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 82Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
16/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 154Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
67/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 33Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
99/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
20/20
50/50
85/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
20/20
50/50
56/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 44Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (12/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 9
9
8 9
6 9
9 10
9
7 9
8 9
8 9
9
9
9 10
6 9
9
4 8 9
8 9
6 9
6 9
7 9
7 9
6 9
8 9
7 9
7 8 9
3 7 9
8 9
7 9
8 9
5 9
3 7 9
8 9
8 9
8 9
9 10
8 9
7 9
8 9
6 8 9
5 9
3 8 9
3 6 9
8 9
5 9
8 9
8 9
6 8 9
9
7 9
5 9
6 8 9
8 9
6 8 9
8 9
7 9
9
9 10
8 9
7 8 9
9
9 10
6 8 9
7 8 9
6 9
8 9
8 9
9
9
7 9
6 8 9
7 8 9
9
8 9
7 9
8 9
6 7 9
7 8 9
7 9 10
9
9 10
9
9
9
9
9
9
9
9 10
9 10
9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord