bam

#9GUPUG8P

13

5 674

6 575

TNT™ IQ

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (93/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (28/97)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
1290/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5710Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
655/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
800/800
533/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 467Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
200/200
400/400
591/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1209Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
100/100
200/200
9/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2191Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
400/400
800/800
154/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 846Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
800/800
592/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 408Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
200/200
400/400
800/800
454/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 546Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
200/200
400/400
800/800
836/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
400/400
800/800
723/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
100/100
200/200
103/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2097Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
400/400
800/800
999/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
800/800
530/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 470Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
110/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 90Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
20/20
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
100/100
4/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 196Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
100/100
33/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
50/50
100/100
32/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/50
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
64/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
174/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 26Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
50/50
95/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 205Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
80/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 120Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
100/100
55/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 145Thời gian yêu cầu:  ~37 tuần
50/50
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
100/100
6/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
20/20
50/50
100/100
24/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
91/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
20/20
50/50
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
11 13
10 13
10 13
12 13
12 13
10 13
12 13
13
13
10 13
13
13
10 13
10 13
13
1 11 13
13
9 13
13
13
13
9 13
11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
13
9 13
9 11 13
7 9 13
13
13
13
10 12 13
13
13
10 12 13
9 12 13
9 12 13
10 12 13
3 10 13
10 12 13
13
13
13
13
10 12 13
13
13
9 13
13
12 13
9 11 13
11 13
10 12 13
11 12 13
11 13
10 12 13
12 13
11 12 13
11 13
10 12 13
12 13
12 13
10 11 13
13
13
13
12 13
11 12 13
10 11 13
11 12 13
9 12 13
12 13
9 12 13
8 11 13
13
12 13
12 13
11 13
11 13
10 13
10 11 13
10 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 12 13
10 13
10 11 13
13
10 11 13
13
10 11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord