lina

#9CJ2Q9VCY

9

3 026

3 026

Không có hội

Skeletons Cấp 6 134/100 Ice Spirit Cấp 5 285/50 Goblins Cấp 6 282/100 Spear Goblins Cấp 6 266/100 Zap Cấp 7 78/200 Bats Cấp 8 290/400 Fire Spirits Cấp 6 162/100 Giant Snowball Cấp 5 168/50 Archers Cấp 8 43/400 Arrows Cấp 7 62/200 Knight Cấp 7 85/200 Minion Cấp 7 157/200 Bomber Cấp 7 86/200 Cannon Cấp 7 169/200 Skeleton Barrel Cấp 5 324/50 Goblin Gang Cấp 7 49/200 Firecracker   Mortar Cấp 7 6/200 Tesla   Barbarians Cấp 6 308/100 Minion Horde Cấp 8 89/400 Rascals Cấp 6 112/100 Royal Giant Cấp 7 96/200 Elite Barbarians   Royal Recruits Cấp 6 231/100 Heal Cấp 5 50/10 Ice Golem Cấp 7 57/50 Tombstone Cấp 7 43/50 Mega Minion Cấp 7 42/50 Dart Goblin Cấp 5 4/10 Earthquake   Elixir Golem   Fireball Cấp 7 24/50 Mini P.E.K.K.A Cấp 7 25/50 Musketeer Cấp 8 5/100 Hog Rider Cấp 7 25/50 Valkyrie Cấp 7 52/50 Battle Ram Cấp 7 35/50 Furnace Cấp 7 51/50 Flying Machine Cấp 7 9/50 Bomb Tower   Zappies Cấp 7 6/50 Battle Healer   Goblin Cage   Giant Cấp 7 37/50 Goblin Hut Cấp 6 81/20 Inferno Tower Cấp 7 37/50 Wizard Cấp 8 11/100 Royal Hogs   Rocket Cấp 9 42/200 Elixir Collector Cấp 5 47/10 Barbarian Hut Cấp 6 29/20 Three Musketeers Cấp 7 15/50 Mirror   Wall Breakers   Barbarian Barrel Cấp 7 2/4 Rage   Skeleton Army Cấp 7 3/4 Goblin Barrel Cấp 7 7/4 Tornado Cấp 8 1/10 Guards Cấp 6 2/2 Clone   Baby Dragon Cấp 8 5/10 Hunter Cấp 8 1/10 Poison Cấp 7 1/4 Dark Prince Cấp 7 0/4 Freeze Cấp 7 1/4 Prince Cấp 8 3/10 Witch Cấp 8 0/10 Balloon Cấp 7 1/4 Bowler Cấp 8 6/10 Cannon Cart Cấp 8 6/10 Electro Dragon   Executioner Cấp 7 0/4 Giant Skeleton Cấp 7 2/4 Lightning Cấp 7 2/4 X-Bow Cấp 7 23/4 Goblin Giant Cấp 7 3/4 P.E.K.K.A Cấp 9 0/20 Golem Cấp 6 0/2 The Log   Miner   Princess   Ice Wizard   Bandit   Fisherman   Royal Ghost   Magic Archer   Night Witch   Inferno Dragon   Lumberjack   Electro Wizard   Ram Rider   Graveyard   Sparky   Lava Hound   Mega Knight  

Thẻ còn thiếu (31/97)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 10)

Từ đấu trường cao hơn (>Đấu trường 10)

Tiêu chuẩn giải đấu (2/97)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
100/100
34/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 566Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
50/50
100/100
135/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 465Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
182/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 418Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
166/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 434Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
78/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 522Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
290/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
62/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 538Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
50/50
100/100
18/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 582Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
43/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
62/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 538Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
85/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 515Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
157/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 443Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
86/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 514Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
169/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 431Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
174/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 426Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
49/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 551Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
6/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 594Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
200/200
8/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 392Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
89/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
12/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 588Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
96/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 504Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
131/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 469Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
10/10
20/20
20/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
50/50
7/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
43/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 107Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
42/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
4/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
24/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 126Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
25/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
5/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 95Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
25/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
50/50
2/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
35/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 115Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
50/50
1/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 99Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
9/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
6/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
37/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 113Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
20/20
50/50
11/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 89Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
37/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 113Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
11/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 89Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
10/10
20/20
17/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→7: 1400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
20/20
9/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
15/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
3/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
3/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 7Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
0/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-4 -3 -2 -1
6 7 9
5 7 9
6 7 9
6 7 9
7 9
8 9
6 7 9
5 7 9
8 9
7 9
7 9
7 9
7 9
7 9
5 7 9
7 9
7 9
6 8 9
8 9
6 7 9
7 9
6 7 9
5 7 9
7 8 9
7 9
7 9
5 9
7 9
7 9
8 9
7 9
7 8 9
7 9
7 8 9
7 9
7 9
7 9
6 8 9
7 9
8 9
9
5 7 9
6 7 9
7 9
7 9
7 9
7 8 9
8 9
6 7 9
8 9
8 9
7 9
7 9
7 9
8 9
8 9
7 9
8 9
8 9
7 9
7 9
7 9
7 9
7 9
9
6 9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord