doido

#9C0YGJC0G

10

4 470

4 691

Không có hội

Thẻ còn thiếu (7/94)

Huyền thoại (7/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (35/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
382/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 18Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
190/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
323/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
200/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
41/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 59Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
50/50
54/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 46Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
90/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
79/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 21Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
20/20
29/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 121Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
62/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
48/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 52Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
20/20
50/50
14/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
58/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 42Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
38/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 62Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
81/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 19Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
36/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 64Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
41/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 59Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
7/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần

Huyền thoại (10/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-4 -3 -2 -1
7 9 10
6 9 10
8 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
7 8 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
9 10
9 10
7 9 10
7 9 10
8 10
6 9 10
6 8 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
7 9 10
7 8 10
7 8 10
6 8 10
9 10
8 10
6 7 10
8 9 10
10
9 10
9 10
10
10
7 8 10
8 9 10
7 8 10
6 8 10
8 10
9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
7 8 10
8 10
7 8 10
8 9 10
6 8 10
7 9 10
8 10
8 10
10
9 10
8 9 10
7 8 10
10
10
9 10
9 10
7 9 10
9 10
8 10
9 10
8 9 10
10
10
7 8 10
7 8 10
6 10
10
9 10
8 10
7 8 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
10
10
9 10
9 10

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord