juuso

#99RLJ9Q28

8

1 702

1 778

yutubere

Thành viên

Thẻ còn thiếu (44/94)

Từ đấu trường cao hơn (>Đấu trường 6)

Tiêu chuẩn giải đấu (3/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
136/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 464Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
200/200
10/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 390Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
102/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 498Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
39/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 561Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
137/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
62/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 538Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
145/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
104/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
19/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 581Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
86/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 514Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
27/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 573Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
56/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 644Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
137/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 463Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
86/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 514Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
61/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 539Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
160/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 440Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
19/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 131Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 99Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
12/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
25/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
13/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
8/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
42/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
36/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
27/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 123Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
32/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
32/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
31/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 119Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
11/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 139Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
6/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
7/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 163Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
4/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 146Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
17/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
1/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần

Huyền thoại (1/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 8)

-2 -1 +1
7 8
7 8
7 8
7 8
8
7 8
8
8
7 8
7 8
7 8
6 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
8
8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
7 8
6 8
7 8
7 8
7 8
8
8 9
7 8
7 8
7 8
8
8
8 9
7 8
7 8
8
7 8
7 8
8 9
8
8 9

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord