Dreamevil_jd

#99PUGUJG

13

5 067

5 438

Panathinaikos

Co-leader

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (8/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2995/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2005Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
3022/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1978Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4777/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
4361/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 639Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
2808/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2192Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4750/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
2645/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2355Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
400/400
524/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1276Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
400/400
765/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1035Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
400/400
716/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1084Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
434/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1366Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
800/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1000Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
293/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1907Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
322/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1478Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
800/800
123/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 877Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
777/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1023Thời gian yêu cầu:  ~86 ngày
82/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 918Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
800/800
108/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 892Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
518/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1282Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
696/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1104Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
494/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1306Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
783/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1017Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
33/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2167Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
599/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1201Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
400/400
800/800
216/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 784Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
800/800
158/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 842Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
589/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1211Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
800/800
472/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 528Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
721/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1079Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
400/400
791/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1009Thời gian yêu cầu:  ~85 ngày
800/800
70/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 930Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
26/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 274Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
40/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 260Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
12/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 338Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
4/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 296Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-3 -2 -1
10 13
11 13
13
13
12 13
11 13
11 13
10 12 13
12 13
11 13
11 12 13
13
12 13
10 13
10 12 13
13
10 13
10 13
11 13
12 13
10 12 13
11 13
11 12 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
11 12 13
10 13
11 13
11 12 13
11 13
13
12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
13
11 13
10 11 13
11 12 13
13
10 11 13
10 13
13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 13
11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
10 13
11 13
11 13

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord