josh

#92C2CQU8V

11

4 729

5 245

Không có hội

Thẻ còn thiếu (1/95)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (57/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
63/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 37Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
53/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 47Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30

Đường đến tối đa (0/95)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
541/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7459Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
800/800
677/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7323Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
730/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7270Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
800/800
757/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7243Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
515/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8285Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
800/800
185/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 7815Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
800/800
729/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7271Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
800/800
43/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7957Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
390/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7610Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
727/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4273Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
940/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7060Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
300/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7700Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
800/800
768/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7232Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
800/800
592/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 7408Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
661/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7339Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
200/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7800Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
613/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7387Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
666/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6334Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
800/800
228/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7772Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
605/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8195Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
340/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7660Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
800/800
443/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7557Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
291/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8509Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
681/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8119Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
100/100
200/200
28/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2172Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
100/100
200/200
76/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2124Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
200/200
78/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2122Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
111/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2289Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
200/200
21/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2179Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
14/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2186Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
30/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2370Thời gian yêu cầu:  ~198 ngày
350/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1850Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
161/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2239Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
180/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1620Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
149/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2251Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
200/200
4/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2196Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
200/200
27/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2173Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
100/100
200/200
86/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2114Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
200/200
13/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2187Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
200/200
11/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2189Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
200/200
23/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2177Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
61/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2339Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
375/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1425Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
100/100
191/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2209Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
200/200
3/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2197Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
100/100
184/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2216Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
200/200
178/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2022Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
68/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2132Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
20/20
50/50
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
35/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
11/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 189Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
28/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 272Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 10 11
5 10 11
5 10 11
6 10 11
8 9 11
5 9 11
6 10 11
8 10 11
8 10 11
11 12
9 10 11
9 10 11
8 10 11
4 10 11
10 11
7 10 11
10 11
11
9 10 11
7 9 11
10 11
9 10 11
8 9 11
9 11
7 9 11
7 10 11
9 10 11
8 9 11
8 10 11
8 11
10 11
9 11
10 11
9 11
11
9 11
9 10 11
8 10 11
4 10 11
8 10 11
8 11
9 10 11
9 10 11
9 11
11
5 9 11
9 10 11
5 9 11
8 10 11
6 9 11
7 10 11
6 9 11
8 9 11
8 10 11
11
8 9 11
10 11
10 11
8 10 11
8 9 11
9 11
9 11
10 11
9 10 11
10 11
11 12
10 11
10 11
11
9 10 11
10 11
10 11
7 9 11
10 11
6 10 11
9 11
7 10 11
9 11
9 11
10 11
10 11
10 11
9 11
9 10 11
9 11
10 11
10 11
10 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
11

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord